ikonka

Małe projekty - szkolenia

W dniu 14 października 2011 r. w budynku szkoleniowym Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego miało miejsce szkolenie pt. Małe projekty – szansą na inicjowanie i realizację własnych pomysłów oraz rozwój regionu”
organizowane przez Lokalną Grupę Działania – Przyjazne Mazowsze. Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z ideą, celami i zakresem małych projektów. Odbyły się warsztaty pisania wniosków, przeanalizowano wniosek o płatność oraz sprawozdawczość w małych projektach. W szkoleniu uczestniczyło 38 osób, w tym rolnicy, przedsiębiorcy, właściciele gospodarstw agroturystycznych, koordynatorzy gminni.
Szkolenie prowadził dr Leszek Leśniak, doświadczony i ceniony metodyk z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, ekspert współpracujący z MRiRW, samorządami województwa, lokalnymi grupami działania i innymi instytucjami.
Wykładowca przedstawił zakres Małych projektów, omówił co może być kosztem kwalifikowanym, uczył słuchaczy myślenia projektowego. Podkreślał, że wniosek o przyznanie pomocy piszemy nie dla siebie ale dla tych co będą go czytać i oceniać – oni nic albo prawie nic nie wiedzą o naszych problemach, planach, pomysłach- napiszmy tak aby zrozumieli o co nam chodzi.
Spostrzeżeniami wynikającymi z olbrzymiej liczby wniosków z działania Małe projekty podzielili się z uczestnikami szkolenia panowie: Piotr Łukasik Kierownik Wydziału Leader oraz Marcin Podgórski Kierownik Wydziału Autoryzacji Płatności Programów Unijnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Goście zaprezentowali listę najczęściej popełnianych błędów przy wypełnianiu i składaniu wniosków z małych projektów. Podkreślili następujące kwestie:
- dołączanie wersji elektronicznej do składanego wniosku, na płycie CD, co usprawni oraz przyspieszy jego weryfikację,
- obowiązek posługiwania się jednobrzmiącym tytułem operacji, we wszystkich dokumentach, na których jest do niego odwołanie,
- w celach operacji zakresu rzeczowego np. zakup komputera,
- w wersji aktywnej wniosku jest określona z góry ustalona liczba znaków do wykorzystania np. cele operacji- 1000 znaków, uzasadnienie zgodności z celami LSR i kryteriami – 3000 znaków,
- istnieje możliwość zaznaczania kilku zakresów operacji, ale muszą być one ze sobą racjonalnie powiązane,
- w zakresie 15.2.3. „remont połączony z modernizacją lub wyposażenie istniejących świetlić wiejskich…” do wniosku o płatność należy dołączyć regulamin świetlicy wiejskiej albo obiektu pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej,
- mały projekt musi stanowić zamkniętą całość a nie część większej inwestycji sztucznie wyodrębnioną, takie działania mogą doprowadzić do wykluczenia beneficjenta z możliwości pozyskania funduszy PROW na okres 2 lat,
- wskazane jest dołączenie kopii dokumentów uzasadniających poziom cen dla danego zadania, nie są one wymagane dla pozycji, których poziom cen jest powszechnie znany; jeżeli nie będą dołączone oferty cenowe UM ustalając poziom cen weźmie pod uwagę ceny korzystniejsze z punktu widzenia pracownika Urzędu Marszałkowskiego,
- w trakcie realizacji wniosku należy prowadzić na bieżąco zapisy w karcie pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie lub zawrzeć umowę o świadczenie pracy z wolontariuszem, aby wykazać poziom wkładu własnego w małych projektach,
- wnioskodawca musi udowodnić, że operacja podlegająca wsparciu nie podlega warunkom przyznania pomocy w ramach działań: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe: prezentacje omawiane przez dr Leszka Leśniaka, matryce logiczną do przygotowania schematu projektu, wnioski o przyznanie pomocy i o płatność wraz z instrukcjami w wersji papierowej oraz elektronicznej, materiały szkoleniowe LGD- Przyjazne Mazowsze wraz z lokalnymi kryteriami oraz minimalnymi wymaganiami, których spełnienie jest niezbędne do wyboru małego projektu.

Żywe zainteresowanie okazane dla omawianych spraw oraz czas poświęcony przez słuchaczy, potwierdziło zasadność i celowość tego szkolenia.

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność