ikonka

Nabór wniosków od 19 lutego 2014r

                  


Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – „Przyjazne Mazowsze”  wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań:

 

  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (limit dostępnych środków: 171 548,58 zł);

  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (limit dostępnych środków: 260 037,75 zł);

Dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” wprowadza się zakres tematyczny składanych projektów. Projekt musi realizować Przedsięwzięcienr 1Spędzić czas razem, aktywnie i kulturalnie” z Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD – Przyjazne Mazowsze (wskaźnik produktu: liczba gospodarstw, w których rozpoczęto lub poszerzono działalność pozarolniczą w kierunku aktywnego spędzania czasu wolnego mieszkańców).

 

Termin składania wniosków na ww. działania: od dnia 19 lutego 2014 r. do dnia 5 marca 2014 r.do godziny 15:00.

 

II. Miejsce składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w Biurze LGD – „Przyjazne Mazowsze” przy ulicy H. Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia i numer wniosku, jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – „Przyjazne Mazowsze”. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. We wniosku, w opisie celów operacji należy określić, do realizacji jakich celów ogólnych i szczegółowych wymienionych
w Lokalnej Strategii Rozwoju przyczyni się operacja wymieniona we wniosku.

 

III. Formularze wniosków o przyznanie pomocy w ramach ww. działań wraz z instrukcją wypełniania znajdują się na stronie internetowej LGD www.lgdpm.pl, na stronie internetowej  Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arirm.gov.pl.

     

IV. Lokalne kryteria przyjęte do ww. działań znajdują się  na stronie www.lgdpm.ploraz w Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru działania LGD – „Przyjazne Mazowsze”.

 

V. Minimalne wymagania, jakie musi spełnić operacja, aby została wybrana do finansowania przez LGD.

  • zgodność z przynajmniej 1 celem zapisanym w LSR dla działania „Tworzenie…” lub zgodność z Przedsięwzięciem nr 1 zapisanym w LSR dla działania „Różnicowanie…”;
  • uzyskanie min. 30% możliwych do zdobycia punktów, tj. 25 pkt dla działania „Tworzenie …” lub 22 pkt. dla działania  „Różnicowanie …”.

 

VI. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów dostępny we wniosku o przyznanie pomocy.

Do wniosku wskazane jest dołączenie „Oświadczenia beneficjenta dotyczące przetwarzania i udostępniania danychoraz informacji dotyczących działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

 

Pracownicy biura zapewniają bezpłatną pomoc przy wypełnieniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w biurze LGD - Przyjazne Mazowsze ul. H. Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk, tel. 23 661-31-61. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Informacja opracowana w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 -

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Pobierz załącznik

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność