ikonka

„Czego potrzeba Tobie i Twojej gminie, aby się rozwijać?” - spotkanie konsultacyjne w mieście Raciąż, 21.10.2014r.

Problemy mieszkańców:

 • brak pracy,
 • niska samoocena grupy ludzi, którzy nie potrafią „brać losu we własne ręce”, nie ma skutecznych programów aktywizacji tego typu osób,
 • brak odpowiedniej oferty na potrzeby osób niepełnosprawnych,
 • brak zorganizowanej przestrzeni publicznej na potrzeby społeczności lokalnej,
 • niewystarczające kompetencje pracowników do potrzeb rynku – mieszkańcy nie zgłaszają się do konkursów na stanowiska. Miasta takie jak Warszawa, Płońsk „wysysają ludzi”.
 • niedostateczna do potrzeb pomoc społeczna,
 • problemy finansowe organizacji pozarządowych, którym brakuje wkładu własnego, na potrzeby ubiegania się o środki zewnętrzne,
 • niski poziom aktywności społecznej mieszkańców.
 • główne problemy zidentyfikowane w zakresie infrastruktury to brak kanalizacji, oczyszczalni ścieków, utwardzenia ulic i chodników, braki w oświetleniu i zły stan techniczny budynków komunalnych, brak wystarczającej ilości lokali komunalnych, brak odpowiedniej infrastruktury rekreacyjno sportowej, ścieżek, urządzeń sportowych, infrastruktura niedostosowana do potrzeb ludzi niepełnosprawnych.
 • brak przestrzeni lokalowej dla organizacji pozarządowych, miejsca spotkań dla seniorów.

Potrzeby społeczności:

 • rozbudowa infrastruktury rekreacyjno sportowej,
 • rewitalizacja rynku (unikalne ciągi budynków),
 • utworzenie muzeum małego miasta,
 • nowe parkingi na terenie miasta,
 • ścieżki dydaktyczne, rowerowe, turystyczne - kompleksowo tworzone we współpracy z gminą,
 • rozwój życia kulturalnego, wykorzystanie lokalnych zasobów; np. organizacji festiwalu kultury żydowskiej we współpracy z Muzeum Żydowskim, wydania opracowania albumowego popularyzującego historię miasta,
 • dopracowanie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • wprowadzanie form wsparcia połączonych z działaniem biznesowym, rozwijanie współpracy z przedsiębiorcami,
 • Inne pomysły to utworzenie ośrodka dziennego pobytu dla niepełnosprawnych, zakładu opiekuńczo leczniczego dla osób starszych.
 • Zasoby miasta:
 • zabytki, układ urbanistyczny miasta (unikalne ciągi budynków), zachowane domki drewniane,
 • pozostałości grodziska na Wodnej Górze,
 • zabytkowe kościoły,
 • potencjał ludzki – młodzi ludzie, kompetentni, których warto zatrzymać,
 • tradycje rękodzielnicze - szewstwa,
 • dziedzictwo żydowskie –„nie ma już takich miasteczek”– twierdzą przyjezdni goście z Izraela,
 • radio lokalne,
 • produkty turystyczne.

Opracowała: Danuta Kucińska

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność