ikonka

MODEL WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU Z ORGANIZACJAMI - podsumowanie


MODEL WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI, TWORZENIE WARUNKÓW DO SPOŁECZNEJ AKTYWNOŚCI

Szkolenie

Taki był temat szkolenia, które odbyło się 27 stycznia 2012 roku, w Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku. W szkoleniu uczestniczyli pracownicy urzędów gmin oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, współpracujący z Lokalną Grupą Działania – Przyjazne Mazowsze, z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju. Prowadziła je Danuta Kucińska, uczestnik „Szkoły dla trenerów modelu współpracy”.

Celem szkolenia było zwiększenie wiedzy grupy docelowej: przedstawicieli samorządu i organizacji pozarządowych na temat zasad modelowej współpracy, ze zwróceniem uwagi na płaszczyznę III Infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do społecznej aktywności. Ponadto wzrost zainteresowania uczestników wykorzystaniem poznanych wzorców i rozwiązań w praktyce. Zwrócenie szczególnej uwagi na III płaszczyznę wynika z potrzeby doskonalenia funkcjonowania lokalnego partnerstwa jakim jest lokalna grupa działania.

Podczas szkolenia, które miało formę warsztatową uczestnicy pracowali zespołowo, metodami aktywizującymi. Dzięki temu udało się wypracować pewne wspólne rozwiązania i postulaty, które być może (jest duża szansa), zostaną wykorzystane w pracy i wzajemnych kontaktach. Zarówno w trakcie jak również na zakończenie, w podsumowaniu, uczestnicy podkreślali wartość wiedzy, którą wnosi Model do współpracy jak również deklarowali zwiększenie zainteresowania wykorzystaniem poznanych rozwiązań w praktyce. Wartością dodatkową szkolenia jest właśnie to, że uczestnicy przy okazji pracy zespołowej wynieśli nie tylko dodatkową wiedzę ale także pomysły na wykorzystanie narzędzi/ wzorców działania do poprawy wzajemnych kontaktów i relacji. Ponadto podczas spotkania wypracowano, na podstawie wzorców Modelu, rekomendacje dla LGD, propozycje udoskonalania lokalnego partnerstwa. Wyrażono chęć uczestnictwa w tego typu formach szkoleń, które stwarzają możliwość nawiązywania wzajemnych kontaktów, dzielenia się informacjami, doświadczeniami, spostrzeżeniami i pomysłami. Dzięki informacji zwrotnej udało się wyjaśnić wzajemne wątpliwości i nieporozumienia. Uczestnicy wyrazili również wolę dalszej współpracy i działania na rzecz powołania Rady Pożytku Publicznego.

O projekcie

Szkolenie, jest efektem działań realizowanych przez niepubliczną uczelnię akademicką Collegium Civitas będącą partnerem projektu „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy”, którego liderem jest Departament Pożytku Publicznego w MPiPS. Ponadto do współpracy przy realizacji przedsięwzięcia włączyły się: Związek Miast Polskich, Sieć Splot oraz Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich i Instytut Spraw Publicznych. Celem projektu jest zapoznanie przedstawicieli samorządu i organizacji pozarządowych z zasadami modelowej współpracy, promocja efektów dwuletniego projektu, prac partnerów i zespołów ekspertów a także wykorzystanie i upowszechnianie zdobytej wiedzy do wspierania dobrej współpracy między samorządami a organizacjami pozarządowymi. W ramach przedsięwzięcia zaproszono osoby z całej Polski do udziału w bezpłatnych zajęciach „Szkoła dla trenerów modelu współpracy”. Dzięki temu wypracowane rezultaty mogą być upowszechniane na szerszą skalę. Projekt współfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opracowany model współpracy wskazuje jakie muszą być spełnione minimalne oczekiwania, aby można było mówić o współdziałaniu pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi. Jest pewnym wzorcem, odniesieniem, instrukcją wskazująca jak układać relacje pomiędzy partnerami. Nie jest gotowym rozwiązaniem lecz materiałem do wykorzystania i zaadoptowania odpowiednio do lokalnych warunków i potrzeb.
A wszystko po to, aby relacje w społecznej przestrzeni układać tak by ludzie, którzy działają na rzecz dobra wspólnego mieli do siebie zaufanie, potrafili się porozumieć i współpracować ze sobą. Model współpracy nawiązuje do istniejących rozwiązań prawnych, zapisanych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jednocześnie kładzie szczególny nacisk na kulturę współpracy, która, jak wynika z diagnozy, pozostaje w tyle w stosunku do uregulowań formalno prawnych. Model zakłada harmonijne połączenie reguł wynikających z przepisów prawa oraz uwarunkowań związanych z kulturą, naszymi nawykami, postawami, mentalnością, zaufaniem, otwartością na innych ludzi. O zastosowaniu konkretnych rozwiązań (poza obowiązkowymi) powinni zdecydować sami partnerzy, biorąc pod uwagę przede wszystkim ich przydatność. Przy wyborze istotne są również prawne regulacje; część rozwiązań ma charakter obligatoryjny (np. roczne programy współpracy), część fakultatywny (np. rady działalności pożytku publicznego czy wieloletnie programy współpracy) a część wynika z kultury współpracy (np. partnerstwa lokalne). Szczególny nacisk położono w modelu na zasady współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi i administracją samorządową, sformułowane w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: efektywność, pomocniczość, jawność, suwerenność stron, uczciwą konkurencję i partnerstwo. Ponieważ zasady te wynikają z prawa, obowiązują obie strony współpracy, samorząd i organizacje pozarządowe. Model prezentuje sposób rozumienia zasad, które stanowią jego oś, określają obowiązki obu stron, zwłaszcza samorządów, stanowią podstawę rozumienia współpracy. Rozpoczyna się interpretacją ustawowych zasad współpracy w trzech jej płaszczyznach: Płaszczyzna I: Współpraca jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie tworzenia polityk publicznych, Płaszczyzna II: Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organiza¬cjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych, Płaszczyzna III: Infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do społecznej aktywności.

Każda z płaszczyzn podzielona została na obszary, opisane z perspektywy realizacji 6 zasad. Następnie określono narzędzia/wzorce działania, które wskazują rozwiązania niezbędne do właściwej realizacji współpracy w danym obszarze. Te same narzędzia/działania pojawiają się kilkakrotnie w różnych obszarach modelu ze względu na wielość spełnianych przez nie funkcji. Ostatnim elementem modelu są wskaźniki, podstawa pomiaru, określające czy i w jaki sposób realizowana jest współpraca w danym obszarze.

Publikacja

Publikacja Model współpracy samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych nie zawiera wszystkich rozwiązań niezbędnych do osiągnięcia sukcesu we współpracy. Obejmuje szerzej te zagadnienia, które dotyczą samorządów i ich administracji, które są głównym dysponentem zasobów finansowych i inicjatorem regulacji prawnych, procesu koniecznego do rozwoju współpracy. Jest zbiorem rekomendacji do wdrożenia, jednak samorządy mogą dobierać narzędzia i wzorce działania stosownie do lokalnych możliwości i potrzeb. Zaletą modelu, klarownie i szeroko opisanego w publikacji, jest to, że buduje spójny system współpracy oparty na zasadach, wybranych formach i narzędziach. System ten ma charakter otwarty, jest systematycznie monitorowany i udoskonalany. Wdrażanie modelu to proces rozłożony w czasie, który stwarza możliwość budowania współpracy pomiędzy samorządem i organizacjami pozarządowymi długofalowo i w sposób zaplanowany.

Opracowała: Danuta Kucińska, na podstawie materiałów szkoleniowych udostępnionych
uczestnikom szkolenia „Szkoła dla trenerów modelu współpracy”.

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność