ikonka

Walne Zebranie 2015

 

Szanowni Państwo

Zgodnie z § 19 i 20  Statutu Stowarzyszenia, Zarząd Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze zwołuje Walne Zebranie Członków  w celu uchwalenia nowego Statutu stowarzyszenia oraz Regulaminu Walnego Zebrania Członków .

Uprzejmie informujemy, iż Zebranie odbędzie się w dniu 16 września o godz. 1700 w Płońsku, ul.H. Sienkiewicza 11 (w Centrum Edukacyjno - KonferencyjnymMazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie Oddział Poświętne w Płońsku).

 W przypadku braku wymaganej obecności większości członków Stowarzyszenia we wskazanym terminie, zgodnie z § 21 Statutu Stowarzyszenia, wyznaczamy drugi termin Walnego Zebrania Członków na godz. 1730 w tym samym dniu i miejscu.

Projekt Statutu oraz Regulamin Walnego Zebrania Członków, przekazaliśmy jako załączniki do niniejszego pisma w zaproszeniach mailowych. 

Wprowadzone zmiany w Statucie muszą być zrejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Proces ten trwa ok. 3 miesięcy. Aktualizacja Statutu  jest warunkiem przystąpienia przez LGD-Przyjazne Mazowsze do konkursu o wybór Lokalnej Strategii Rozwoju i ubiegania się o środki na rozwój obszarów wiejskich w powiecie płońskim.

Zapisy w Statucie będą później uzupełnione Regulaminem Rady, do kompetencji której należy wybór projektów zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju oraz ustalanie kwot wsparcia dla wybranych operacji. Przedstawimy nowe uregulowania w tym zakresie. Nowy Regulamin Rady  uchwalimy na kolejnym Walnym Zgromadzeniu Członków.

 Bardzo serdecznie zapraszamy dotychczasowych i nowoprzyjętych członków LGD-Przyjazne Mazowsze do udziału w Walnym. Jednocześnie uprzejmie prosimy o wpłacenie składki członkowskiej na konto stowarzyszenia w Vistula Bank Spółdzielczy w Wyszogrodzie
35 9011 0005 0006 9010 2000 0010. Wysokość składki członkowskiej dla osoby fizycznej – członka zwyczajnego wynosi 30 zł rocznie.

 Z wyrazami szacunku

Małgorzata Najechalska

Prezes Zarządu

Program Walnego Zebrania

członków Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze

 dnia 16 września  2015 roku

1.   Otwarcie Walnego Zebrania i przywitanie przybyłych gości.

2.   Wybór Przewodniczącego, Sekretarza Zebrania i Komisji Skrutacyjnej.

3.   Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał

4.    Przyjęcie porządku Zebrania.

5.    Przedstawienie zasad działania Rady Stowarzyszenia w okresie 2014-2020 – Dominika Rutecka

6.    Krótkie omówienie najistotniejszych  zmian w Statucie oraz uregulowań regulaminie Walnego Zebrania Członków – Małgorzata Najechalska

7.    Dyskusja

8.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia nowego Statutu Stowarzyszenia

9.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków

10.  Przyjęcie rezygnacji z funkcji członka rady decyzyjnej i wybór nowego.

11.  Sprawy różne i wolne wnioski.

12.  Zamknięcie obrad.

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność