ikonka

IX Kongres Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

IX Kongres Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich,  który odbył się 5-6 października 2015 r. był poświęcony nowej perspektywie finansowej i nowym możliwościom rozwoju obszarów wiejskich.  W uroczystości otwarcia uczestniczyli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki, Wicemarszałek JaninaEwa Orzełowska i Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Radosław Rybicki.

Na temat strategii komunikacji w PROW na lata 2014 -20202 mówiła pani Justyna Adamska z MRiRW. Kwestie modernizacji gospodarstw rolnych oraz rozwoju gospodarki żywnościowej przedstawił Marcin Podgórski  - dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dla lokalnych grup działania szczególnie interesujące było wystąpienie Piotra Łukasika – kierownika  Wydziału Leader z Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wybór Lokalnych Strategii Rozwoju w ramach inicjatywy LEADER nastąpić ma do końca kwietnia 2016 roku. W nowej perspektywie wsparcie przedsiębiorczości z PROW na lata 2014 -2020 odbywać się będzie tylko w Leaderze. Poprzez inicjatywę Leader nie będzie wspierana jednak agroturystyka. Już teraz LGD- y muszą określić czy będą tworzyć i utrzymywać inkubatory przedsiębiorczości jak również muszą zdecydować się czy będą realizować projekty grantowe, i jeśli tak to w strategiach muszą wskazać cel, z którym mają być zgodne te projekty.  Konkretna Lokalna Strategia Rozwoju nie musi obejmować wszystkich zakresów działań określonych w Rozporządzeniu MRiRW ale obowiązkowo musi wskazywać grupy defaloryzowane, do których będzie kierowana pomoc. LSR winna uwzględniać interesy podmiotów z obszaru objętego działaniami LGD czyli ma być adekwatna do potrzeb mieszkańców

Dnia następnego dominowały kwestie związane Krajową Siecią Obszarów Wiejskich. Piotr Marzec - kierownik Biura ds. obsługi Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Mazowieckiego przedstawił nowe zasady wspierania działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Mazowiecki KSOW, jeszcze w tym roku, będzie ogłaszał w trybie konkursowym nabór projektów na lata 2016 -2017. Minimalna liczba punktów jaką wniosek musi uzyskać aby był akceptowalny wynosi 21, a maksymalna jaką może otrzymać wynosi 40 punktów.

Bernard Mucha – dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego Brwinowie przedstawił zasady funkcjonowania Sieci na rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich  (SIR). Każdy kto chce uczestniczyć w SIR musi być partnerem KSOW.

Andrzej Kamsa – dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie przedstawił pracę MODR-u, m.in. podkreślił znaczenie pracy doradców w procesie przemian w polskim rolnictwie, wymienił szereg zadań dodatkowych (wykonywanych poza zakresem określonym przez ustawę o doradztwie rolniczym), realizowanych na zlecenie samorządu województwa, MRiRW i ARiMR, odniósł się też do wielu innych kwestii, istotnych dla doradztwa, zyskując akceptację przedstawicieli jst.

Na zakończenie uczestnicy IX Kongresu poznali przykłady współpracy lokalnych grup działania z Sekretariatem Regionalnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Mazowieckiego w 2009 -201. Prezentacje przygotowali Cezary Nowek - prezes LGD „Razem dla Radomki”, Małgorzata Najechalska - prezesa LGD-Przyjazne Mazowsze, Paweł Piasek – członek zarządu i Kierownik Biura LGD „Wspólny Trakt”.

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność