ikonka

Walne zebranie - zaproszenie

Szanowni Państwo

 

Zgodnie z §21  Statutu Stowarzyszenia, Zarząd Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w celu przedstawienia sprawozdania z realizowanych działań.

Uprzejmie informujemy, iż Zebranie odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2016 roku o godz. 1600w Płońsku, ul.H. Sienkiewicza 11 (w Centrum Edukacyjno - KonferencyjnymMazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie Oddział Poświętne w Płońsku). W przypadku braku wymaganej większości członków stowarzyszenia we wskazanym terminie, zgodnie z §23 Statutu Stowarzyszenia, wyznaczamy drugi termin Walnego Zebrania Członków na godz. 1630 w wyżej określonym dniu i miejscu.

 

Program Walnego Zebrania

członków Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze

dnia 27 kwietnia 2016 roku

  1. Otwarcie Walnego Zebrania i przywitanie przybyłych gości.

  2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza Zebrania  i Komisji Skrutacyjnej.

  3. Stwierdzenie prawomocności (quorum) spotkania.

  4. Przyjęcie porządku Zebrania.

  5. Sprawozdanie merytoryczne z działalności LGD - PM w 2015 r.

  6. Sprawozdanie finansowe z działalności LGD-PM.

  7. Sprawozdanie komisji rewizyjnej i złożenie  wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu.

12.  Dyskusja w sprawie sprawozdań: merytorycznego, finansowego oraz Komisji

      Rewizyjnej.

13.  Podjęcie uchwał w sprawie:

- zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za 2015 rok;

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok;

- udzielenia absolutorium Zarządowi.

14. Informacja o planie działalności  LGD-PM na rok 2016.

15. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność