ikonka

LGD-Przyjazne Mazowsze ma pieniądze na projekty mieszkańców

We wtorek, 17 maja br., marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik podpisał z 29 Lokalnymi Grupami Działania umowy ramowe uprawniające do realizacji Strategii w ramach Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Taką umowę w imieniu Lokalnej Grupy Działania –Przyjazne Mazowsze podpisały Małgorzata Najechalska - prezes stowarzyszenia i Ewelina Gościcka - zastępca prezesa. Dzięki temu mieszkańcy obszarów wiejskich będą mogli występować do LGD o środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Wysokość środków przypadających na poszczególne LGD zależy od liczby mieszkańców zamieszkujących obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju (LSR). LGD – Przyjazne Mazowsze skieruje 8 mln zł do mieszkańców 11 gmin powiatu płońskiego na dofinansowanie projektów, które będą zgodne z wybraną do realizacji Strategią,

Pierwszych konkursów należy się spodziewać w drugiej połowie roku, na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2016 r. Lokalne Grupy Działania czekają na publikacje Wniosków o przyznanie pomocy dla beneficjentów z Leadera. Wszystkie grupy przeznaczyły ponad 50 % środków z LSR na rozwój przedsiębiorczości. W LGD wsparcia finansowego i merytorycznego będą mogły szukać osoby rozpoczynające lub chcące rozwijać swą działalność gospodarczą oraz firmy nawiązujące porozumienia o współpracy działające na obszarach wiejskich. Są pieniądze dla podmiotów, które chcą stawiać na rozwój przetwórstwa lokalnego produktów rolnych, rozwój rynków zbytu na produkty i usługi lokalne, ale z wyłączeniem budowy targowisk. Wspierane również będą projekty służące zachowaniu lokalnego dziedzictwa w tym ochronie zabytków na obszarze LSR. Przewidziano dofinansowanie dla operacji gminnych tworzących ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną, kulturalną. Będą wspierane przedsięwzięcia związane z odnawialnymi źródłami energii, ale też służące wsparciu osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Każda LGD indywidualnie, na podstawie diagnozy obszaru i konsultacji społecznych określiła swoje cele, wskaźniki i zapisała je w LSR, stąd też przed złożeniem Wniosku o przyznanie pomocy trzeba dokładnie poznać założenia Strategii dla danego obszaru, a także kryteria wyboru preferujące określone projekty. Nie wszystkie operacje będą dofinansowane ze środków pozyskanych przez LGD.

 

Przed Lokalnymi Grupami Działania i potencjalnymi beneficjentami okres intensywnej pracy. Wszystkim życzymy powodzenia.

 

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność