ikonka

Zapytanie Ofertowe

LGD-Przyjazne Mazowsze zwraca się z uprzejma prośbą o przedstawienie elektronicznej oferty cenowej.

 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa oraz wdrożenie aplikacji elektronicznej do wyboru wniosków aplikacyjnych niezbędnych do realizacji LSR na lata 2014-2020 – Platforma Oceny Projektów.

Aplikacja –Platforma Oceny Wniosków

Aplikacja pozwala na elektroniczną obsługę naboru wniosków w Lokalnej Grupie Działania -Przyjazne Mazowsze i spełnia poniższe wymagania:

 1. Posiada system autoryzacji użytkowników aplikacji

 2. Posiada Generator Wniosków pozwalający na składanie wniosków drogą elektroniczną

 3. Pozwala na wczytywanie do aplikacji wniosków w formacie PDF

 4. Pozwala na rejestrowanie wniosków pod unikalnymi numerami wg przyjętych procedur

 5. Pozwala na wysyłanie powiadomień do Wnioskodawców wraz z systemem potwierdzania ich otrzymania

 6. Pozwala na tworzenie i dopasowywanie Kart Ocen według wzorów przedstawionych przez LGD-PM

 7. Pozwala na zdalne wypełnianie Kart Oceny przez Członków Rady w terminach zawartych w Procedurach wyboru operacji

 8. Dysponuje systemem wykluczania Członków Rady z oceny

 9. Pozwala na monitorowanie wypełnienia wymagań kworum oraz "sektorowości"

 10. Pozwala na wprowadzanie danych z Kart Oceny wypełnionych ręcznie

 11. Generuje dokumentację z działań prowadzonych w Aplikacji ze szczególnym uwzględnieniem: list zarejestrowanych wniosków, list wycofanych wniosków, list ocenionych wniosków, Kart Oceny, listy Członków Rady wykluczonych z oceny, listy rankingowej

 12. Umożliwia zapisywanie dokumentacji na nośnikach LGD-PM

 13. Zapewnia ochronę danych osobowych

 

 1. Wdrożenie i szkolenie

Wykonawca wdroży Aplikację w LGD-PM, co będzie polegać na:

 1. dopasowaniu działania Aplikacji do Procedur wyboru operacji LGD-PM,

 2. dopasowaniu dokumentów do wzorów przekazanych przez LGD-PM (w tym logotypów)

 3. przeprowadzeniu szkolenia dla użytkowników Aplikacji zorganizowanego przez LGD- PM, oraz udzielanie dodatkowego wsparcia merytorycznego w siedzibie LGD-PM oraz drogą telefoniczną,

 4. zmodyfikuje elementy Aplikacji na wniosek zamawiającego w terminie przez niego wskazanym.

Przekazanie licencji w zakresie koniecznym do realizacji oferty – na okres nie mniej niż 1 rok licząc od dnia podpisania umowy na realizacją wybranej oferty z możliwością jej przedłużenia na wniosek zamawiającego. Termin przeprowadzenia wdrożenia i szkolenia zostanie ustalony z Wykonawcą jednak nie później niż do 30 czerwca 2016 r.

 1. Kryterium wyboru: cena - 100%.

 2. Oferta powinna zawierać oświadczenie, iż wykonawca zapoznał się z warunkami oferty i zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty do ich wypełnienia.

 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej czynności lub działalności,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, szczególnie w zakresie wykonywania podobnych usług oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 1. Składanie ofert. Wypełniony formularz oferty należy przesłać do dnia 14 czerwca 2016 r. do godziny 15.00 w formie zeskanowanego dokumentu zawierającego podpisy osób upoważnionych na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 2. Osobą do kontaktu w sprawach dot. niniejszego zamówienia jest Ewelina Gościcka tel. 23 661 31 61  

 3. Zamawiający informuje, że nie będzie z własnej inicjatywy powiadamiać o wyniku postępowania oferentów, których oferta nie zostanie wybrana.

 4. Termin związania ofertą: czerwiec 2016 r.

 5. Do zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, odwołania postępowania bądź jego unieważnienia w całości lub w części bez podania przyczyny.

 6. WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW

Małgorzata Najechalska

Prezes Zarządu

LGD-Przyjazne Mazowsze

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność