ikonka

Zaproszenie na Walne zebranie członków 25 stycznia 2017

Szanowni Państwo

Zgodnie z §21  Statutu Stowarzyszenia, Zarząd Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w celu zatwierdzenie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju, kryteriach wyboru operacji oraz procedurach oceny i wyboru operacji.  Zmiany w/w dokumentach uwzględniają propozycje zgłaszane przez wnioskodawców, Radnych oceniających wnioski oraz z naszych spostrzeżeń po przeprowadzonym pierwszym naborze wniosków.

 Uprzejmie informujemy, iż Zebranie odbędzie się w dniu 25 stycznia 2017 r.o godz. 16.15 w Centrum Konferencyjno-Edukacyjnym MODR O/Poświętne w Płońsku. W przypadku braku wymaganej większości członków stowarzyszenia we wskazanym terminie, zgodnie z §23 Statutu Stowarzyszenia, wyznaczamy drugi termin Walnego Zebrania Członków na godz. 1630 w wyżej określonym dniu i miejscu.

.

Program Walnego Zebrania

członków Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze

 dnia 25 stycznia 2017 roku

1.    Otwarcie Walnego Zebrania i przywitanie przybyłych gości.

2.    Wybór Przewodniczącego, Sekretarza Zebrania  i Komisji Skrutacyjnej.

3.    Stwierdzenie prawomocności (quorum) spotkania.

4.    Przyjęcie porządku Zebrania.

5.    Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju.

6.    Zmiany w kryteriach wyboru operacji.

7.    Zmiany w Procedurach oceny i wyboru operacji

8.    Dyskusja w sprawie w/w zmian.

9.    Podjęcie uchwał w sprawie:

-                  zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju;

-                  zatwierdzenia zmian w kryteriach wyboru projektów;

-                  zatwierdzenia zmian w procedurach oceny i wyboru operacji

10.  Sprawy różne i wolne wnioski.

Z wyrazami szacunku

Prezes Zarządu LGD

Małgorzata Najechalska

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność