ikonka

Warsztaty refleksyjne na temat realizacji LSR i działalności LGD-PM

22 stycznia 2018 r. w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym MODR O/Poświętne w Płońsku odbyły się warsztaty refleksyjne na temat realizacji LSR i działalności LGD-PM w roku 2017. Ich  celem była  analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR, tak, by lepiej rozumieć osiągane rezultaty i umieć z wyprzedzeniem oszacować, w jakim stopniu zbliżają się one do osiągnięcia celów. Moderatorem spotkania był Pan Mariusz Wachowicz, administrator Platformy Oceny Projektów.

Merytoryczną podstawą przeprowadzenia warsztatu były dane zgromadzone przez biuro LGD, a pochodzące z monitoringu realizacji Strategii, informacji pozyskanych od Samorządu Województwa, danych na temat funkcjonowania LGD, wywiadów z beneficjentami, opinii ekspertów, informacji z gmin na temat sytuacji społeczno gospodarczej, ankiet internetowych oraz wniosków z warsztatu konsultacyjnego z członkami LGD z grudnia 2017r. Spotkanie przeprowadzone zostało w celu zebrania informacji m.in. na tematy takie jak: Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą, czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych jest zadowalająca, w jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD, w jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę, jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR. Wszyscy uczestnicy warsztatu w tym przedstawiciele lokalnych samorządów, członkowie stowarzyszenia, Rady i Komisji Rewizyjnej, Zarządu, pracownicy biura, goście z zaprzyjaźnionych LGD oraz beneficjenci wnosili cenne uwagi a zgłaszane wnioski oraz pomysły a także wypracowane po spotkaniu rekomendacje będą wskazówką do dalszej pracy przy realizacji Strategii.

Opracowała: Danuta Kucińska

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność