Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków 2018

 

Szanowni Państwo

Zgodnie z §21 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w celu przedstawienia sprawozdania z działalności LGD.

Uprzejmie informujemy, iż Zebranie odbędzie się w dniu 13 czerwca 2018 r.ogodz. 16.30 w Centrum Konferencyjno-Edukacyjnym MODR O/Poświętne w Płońsku. W przypadku braku wymaganej większości członków stowarzyszenia we wskazanym terminie, zgodnie z §23 Statutu Stowarzyszenia, wyznaczamy drugi termin Walnego Zebrania Członków na godz. 17.00 w wyżej określonym dniu i miejscu.

Potwierdzeniem członkostwa w naszym stowarzyszeniu zgodnie ze Statutem jest udział w Walnym Zebraniu Członków dlatego serdecznie Państwa prosimy o uczestnictwo w spotkaniu i liczymy na Państwa niezawodną obecność.

 

Z wyrazami szacunku

               Danuta Kucińska

               Prezes Zarządu

Program XVII Walnego Zebrania

członków Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze

dnia 13 czerwca 2018 r.

 1. Otwarcie Walnego Zebrania i przywitanie przybyłych gości;

 2. Stwierdzenie prawomocności (quorum) spotkania;

 3. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza Zebrania i Komisji Skrutacyjnej;

 4. Przyjęcie porządku Zebrania;

 5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności LGD za 2017 rok przez Zarząd;

 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności LGD za 2017 rok przez Zarząd;

 7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie bądź nie udzielenie absolutorium dla Zarządu;  

 8. Dyskusja w sprawie sprawozdań: merytorycznego, finansowego oraz Komisji Rewizyjnej;

 9. Podjęcie uchwał w sprawie:

- zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego za 2017 rok;

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok;

- udzielenia absolutorium Zarządowi;

- przeznaczenia nadwyżki budżetowej za rok 2017

 1. Przedstawienie propozycji aktualizacji lokalnych kryteriów wyboru operacji, aktualizacji procedur wyboru operacji  i procedury tzw. „szybkiej ścieżki”;

 2. Podjęcie uchwał w sprawie:

- aktualizacji lokalnych kryteriów wyboru operacji,

- aktualizacji procedur wyboru operacji  i procedury tzw. „szybkiej ścieżki”

 1. Przedstawienie planu pracy na 2018 r.

 2. Wolne wnioski;

 3. Zamknięcie obrad.

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność