ikonka

Przypominamy o wejściu w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 9 marca 2012 r.

Przypominamy, iż dnia 6 kwietnia 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie LSR" objętego PROW na lata 2007-2013. (Dz. U. z dnia 22 marca 2012 r., Nr 302) (Rozporządzenie dostępne w zakładce Dokumenty do pobrania)

Najważniejsze zmiany dotyczą tzw. ”małych projektów” i polegają na:
- pomoc jest przyznawana podmiotowi, o którym mowa z § 2 pkt 1 (osoba fizyczna, obywatel  państwa członkowskiego UE, pełnoletnia, zamieszkała na obszarze objętym LSR lub wykonuje działalność gospodarcza na tym obszarze) jeżeli mały projekt jest związany z prowadzona przez niego działalnością gospodarczą albo z działalnością gospodarczą, którą ten podmiot planuje podjąć, chyba że będzie realizowany wyłącznie w zakresie rozwijania aktywności społeczności lokalnej przez promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia, z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych lub zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego  i historycznego przez kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, języka regionalnego i gwary, tradycyjnych zawodów rzemiosła,
- zwiększeniu możliwego poziomu refundacji do 80% kosztów kwalifikowanych;
- wnoszeniu wkładu własnego do realizacji operacji na zasadach określonych w art. 54 ust. 2 rozporządzenia nr 1974/2006;
- uregulowaniu możliwości ogłaszania przez LGD tzw. „naborów tematycznych”;
- zlikwidowaniu możliwości wyboru operacji przez LGD ponad limit środków wskazany w ogłoszeniu (jedynie w ostatnim naborze możliwy wybór do 120 % limitu dostępnych środków).
Nowe przepisy maja zastosowanie do naborów rozpoczętych po dniu wejścia w życie w/w rozporządzenia, czyli po 6 kwietnia 2012 r.!
Stawka za godzinę wartości pracy i usług świadczonych nieodpłatnie:
Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2011 r., przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2010 r., wynosiło 3224,98 zł.
W związku z powyższym uprzejmie informuję, że dla naborów wniosków o przyznanie pomocy prowadzonych w 2012 r., stawka za godzinę wartości pracy i usług świadczonych nieodpłatnie wynosi 19,19 zł.

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność