ikonka

 

JAK POWSTAŁA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA–PRZYJAZNE MAZOWSZE?

Lokalna Grupa Działania–Przyjazne Mazowsze powstała na bazie Mazowieckiego Stowarzyszenia Doradztwa Rolniczego (2003-2008) utworzonego przez prezes Grażynę Opolską. Stowarzyszenie to zrealizowało 22 projekty, w tym międzynarodowe a także uczestniczyło w Schemacie I Pilotażowego Programu Leader+ (Schemat PPL+). Jego działania  służyły rozwojowi obszarów wiejskich. Z chwilą uruchomiania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na Walnym Zebraniu Członków stowarzyszenie 30 lipca 2008 r. podjęło uchwałę w sprawie opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju i dokonania zmian w statucie pozwalających w nowej formule, pod nowym szyldem oddziaływać na rozwój małych ojczyzn. Prezes Grażyna Opolska rozszerzyła grono członków zapraszając do współpracy gminy oraz lokalnych przedsiębiorców, wypracowała zmiany w statucie i zaproponowała nową nazwę stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania–Przyjazne Mazowsze. Do LGD–Przyjazne Mazowsze przystąpiły gminy powiatu płońskiego – sektor publiczny, przedsiębiorcy – sektor gospodarczy oraz inne stowarzyszenia – sektor społeczny. W ten sposób z inicjatywy prezes Grażyny Opolskiej mieszkańcy utworzyli trójsektorowe partnerstwo będące podstawą podejścia Leader. Zmiany w statucie i zarządzie usankcjonowało Walne Zgromadzenie Członków dnia 29.10.2008 roku, a nowy zarząd potwierdził zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

LGD–PRZYJAZNE MAZOWSZE W LATACH 2008 - 2014

W listopadzie 2008 r. podczas warsztatów z mieszkańcami gmin: Baboszewo, Dzierzążnia, Joniec, Naruszewo, Nowe Miasto, Płońsk, Raciąż, Sochocin, Załuski i Raciąż miasto stowarzyszenie wypracowało Lokalną Strategię Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania–Przyjazne Mazowsze. Kilkuosobowy zespół społeczniczek przy wsparciu prezes Grażyny Opolskiej przygotował 2 wnioski: „Wybór lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju” i drugi „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” w celu pozyskania środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW Oś 4 Leader. LGD–Przyjazne Mazowsze złożyła je 15 stycznia 2009 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. W maju 2009 r . Zarząd Województwa Mazowieckiego wybrał 35 Lokalnych Grup Działania, w tym LGD–Przyjazne Mazowsze, do realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2007-2013. Stowarzyszeniu otrzymało dofinansowanie na realizację LSR w wysokości 6, 7 mln, na funkcjonowanie lgd i aktywizację 1,675 mln zł na podstawie umowy z 2 czerwca 2009 r.

Stowarzyszenie miało na celu przede wszystkim:

 • Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

 • Realizację lokalnej strategii rozwoju opracowanej przez lokalną grupę działania.

 • Promocję obszarów wiejskich.

 • Aktywizowanie ludności wiejskiej, do wzięcia udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich.

 • Upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności.

 • Popularyzowanie problematyki ochrony środowiska naturalnego i ekologicznych metod gospodarowania.

 • Wspieranie rozwoju turystyki.

 • Budowanie kapitału społecznego, działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 • Przyczynianie się do powstania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich; promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

 • Polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja.

 • Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; współpraca międzynarodowa.

 • Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz partnerów LGD w zakresie zgodnym z celami LGD.

Obszar i zakres działania

Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze działała na obszarze 10 gmin powiatu płońskiego, liczba mieszkańców tego obszaru wynosiła 57761. Jej zadaniem była poprawa jakości życia na wsi poprzez umożliwienie mieszkańcom realizacji projektów, w ramach Leader PROW na lata 2007 - 2013. Wizja LSR to dążenie, aby był to „obszar przede wszystkim atrakcyjny do osiedlania się – aby chciało się tu mieszkać, sprzyjający rozwojowi lokalnej przedsiębiorczości, centrum turystyki weekendowej, znany w regionie z produktu lokalnego”. W trosce o potrzeby mieszkańców i promocję obszaru LGD–Przyjazne Mazowsze organizowała, spotkania informacyjne w gminach, szkolenia tematyczne, wizyty studyjne, warsztaty rękodzieła artystycznego, konkursy, wydała publikacje, opracowania, brała udział w targach i imprezach lokalnych i ponadlokalnych. Dzieliła się dobrymi praktykami z innymi lokalnymi grupami w kraju i Europie.

LGD - Przyjazne  Mazowsze we współpracy z Lokalnymi Grupami Działania: Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego, Aktywni Razem oraz  grupą z Finlandii Perapohjolankehitys ry zrealizowała w latach 2013 - 2014 międzynarodowy projekt pt. Turystyka dla Ożywienia Gospodarczego Obszarów Wiejskich (Tourism for EconomicRevival of RuralAreas - TERRA). Efektem działań  było m.in. nawiązywanie współpracy pomiędzy firmami turystycznymi z Laponii, Mazowsza i Kujaw, wypracowanie zintegrowanej oferty turystycznej, wymiana dobrych praktyk i wizyty studyjne, a także wzajemna promocja obszarów oraz liczne publikacje.

LGD–Przyjazne Mazowsze propagowała działania ze swojego obszaru wykorzystując koncepcję „Przyjazny skrzat – marka lokalna”. Stworzona  z udziałem mieszkańców „Przyjazny skrzat – marka lokalna” miała na celu jak najlepiej kojarzyć się odbiorcom usług i produktów z naszego terenu i tworzyć jego pozytywny wizerunek.

Sukcesem stowarzyszenia było pozyskanie dodatkowych w drugim konkursie ogłoszonym przez samorząd województwa mazowieckiego. 5 milionów zł na realizację rozszerzonej LSR – na funkcjonowanie lgd i na aktywizację. Umowę w tej sprawie LGD–Przyjazne Mazowsze zawarło 28.01.2013 r.

W minionej perspektywie finansowej dzięki pracy LGD–Przyjazne Mazowsze gminy, parafie, stowarzyszenia,  rolnicy, przedsiębiorcy czyli mieszkańcy z powiatu płońskiego, skorzystali ze wsparcia finansowego w kwocie 9 mln 67 tys. zł   i zrealizowali 140 projektów w ramach Leader PROW na lata  2007 - 2013.

LGD–Przyjazne Mazowsze podejmowała poza LEADER-em wiele inicjatyw służących rozwojowi obszarów wiejskich, poznaniu dobrych przykładów z zagranicy, popularyzowaniu dziedzictwa kulinarnego mazowieckiej wsi. Niektóre z nich zyskały uznanie i prestiż, przykładem jest propagowanie nowatorskiej metody poznawania małych ojczyzn z wykorzystaniem questu. Warsztaty i utworzenie questu pt. „Piachem, Pólką, lasem z ptasim kompasem” w 2014 roku unijni eksperci wpisali do bazy dobrych praktyk Europejskiej Sieci Obszarów Wiejskich jako godne popularyzowania przez inne LGD.

 

LGD–PRZYJAZNE MAZOWSZE W LATACH 2015 – 2023

LGD–Przyjazne Mazowsze w latach 2014 - 2015 przeprowadziła konsultacje z mieszkańcami gmin powiatu płońskiego i opracowała nową Lokalną Strategię Rozwoju - Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, przygotowała szczegółowe zasady funkcjonowania stowarzyszenia, by 31 grudnia 2015 roku złożyć wniosek w konkursie na pozyskanie środków w ramach inicjatywy LEADER na lata 2014-20220.

Wyniki konkursu ogłoszono w kwietniu 2016 r. i 17.05.2016 r. Samorząd Województwa Mazowieckiego  podpisał zarządem LGD–Przyjazne Mazowsze  „Umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”. Stowarzyszenie otrzymało 8 mln zł na realizację Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność oraz 1,85 mln  zł na koszty bieżące i aktywizację z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach PROW na lata 2014-2020. Mieszkańcy 11 gmin: Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą, Dzierzążnia, Joniec, Naruszewo, Nowe Miasto, Płońsk, Raciąż, Miasto Raciąż, Sochocin i Załuski mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów z zakresu przedsiębiorczości, współpracy gospodarczej. Stowarzyszenia, parafie i samorządy gminne pozyskają pieniądze na rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej, zachowanie dziedzictwa lokalnego, a także promowanie obszaru.

Stowarzyszenie w okresie 2016-2023 ma na celu wspieranie rozwoju lokalnego na obszarze gmin będących członkami stowarzyszenia z uwzględnieniem potrzeb społecznych, gospodarczych oraz środowiskowych, w tym:

 1. Działania na rzecz rozwoju gospodarczego poprzez wspieranie inicjatyw mieszkańców, przedsiębiorców, rolników, które mają służyć  rozwojowi przedsiębiorczości, turystyki, poszerzeniu lokalnych rynków zbytu, krótkim łańcuchom dostaw, promocji produktów
  i wyrobów lokalnych, regionalnych.

 2. Poprawę zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzację (Wykorzystanie lokalnych zasobów: surowców, miejscowej infrastruktury, położenia geograficznego, dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego i historycznego, potencjału mieszkańców, itp.).

 3. Podnoszenie wiedzy mieszkańców wsi z ochrony środowiska naturalnego, zmian klimatycznych, innowacji i wspieranie działań w tym zakresie.

 4. Podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z zakładaniem działalności gospodarczej rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów.

 5. Budowanie kapitału społecznego, w tym wspieranie partycypacji społeczności lokalnej, wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

 6. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu, wspieranie powstawania nowych miejsc pracy, promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, w tym działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

 7. Inspirowanie i rozwijanie inicjatyw zmierzających do: przyspieszania przemian w środowiskach wiejskich, podnoszenia poziomu życia rodzin na obszarach wiejskich, rozwój przedsiębiorczości na poziomie gospodarstwa, wspieranie dywersyfikacji źródeł dochodów mieszkańców w tym tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego.

 8. Promocję obszarów wiejskich, zwłaszcza produktów lub usług lokalnych oraz lokalnej przedsiębiorczości.

 9. Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

 10. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej.

 11. Wspieranie działań sprzyjających rozwojowi edukacji, oświaty, wychowania, kultury.

 12. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

 13. Wzmocnienie konkurencyjności obszarów wiejskich i budowanie marki regionu.

 14. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, współpraca międzynarodowa.

Obszar i zakres działania

Obszar LGD-PM na 31 grudnia 2014 r. zamieszkiwało 66,2 tys. osób. Łączna powierzchnia gmin stanowiących LGD-PM wynosi 1368,19 km2, co stanowi 99,16% powierzchni powiatu i 3,85% powierzchni województwa. W tym okresie programowania do stowarzyszenia dołączyła gmina Czerwińsk nad Wisłą. Obszar LGD leży w północno-zachodniej części województwa i pod względem geograficznym stanowi spójną całość.

Zadaniem LGD–Przyjazne Mazowsze jest poprawa warunków życia na wsi poprzez umożliwienie mieszkańcom realizacji projektów z udziałem środków finansowych  z Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, który jest częścią Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Ta poprawa następuje poprzez zapewnienie dostępu do podstawowych usług dla ludności, pozyskiwanie dochodów z różnych źródeł, tworzenie miejsc pracy, podnoszenie kompetencji mieszkańców obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości, infrastruktury turystycznej, społecznej. W tej LSR ważne jest wykorzystanie w rozwoju naszego obszaru jego zasobów kulturowych i przyrodniczych, a także otwarcie się na innowacje oraz działania promocyjne. Pomoc kierowana jest do mieszkańców naszych gmin a w szczególności do przedsiębiorców, przedstawicieli lokalnych organizacji i instytucji, lokalnych liderów oraz wszystkich tych, którzy mają pomysł na rozwój obszaru i poprawę jego atrakcyjności. Największe środki w tej perspektywie są skierowane do przedsiębiorców. Ponad 4 mln zł przeznaczone jest  na zakładanie działalności gospodarczej i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz wspieranie współpracy gospodarczej w zakresie krótkich łańcuchów dostaw, sieciowania  usług lokalnych, usług turystycznych. Są preferencje dla grup defaworyzowanych z uwagi na dostęp do rynku pracy tj. do osób, które  należą do jednej z grup – osoby  młode do 30 roku życia, kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, osoby powyżej 50 roku życia oraz długotrwale bezrobotne.

Materiał zebrały: Danuta Kucińska i Małgorzata Najechalska

 

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność