Najnowsze

Wyróżnione

Małe projekty - szkolenia

W dniu 14 października 2011 r. w budynku szkoleniowym Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego miało miejsce szkolenie pt. Małe projekty – szansą na inicjowanie i realizację własnych pomysłów oraz rozwój regionu”
organizowane przez Lokalną Grupę Działania – Przyjazne Mazowsze. Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z ideą, celami i zakresem małych projektów. Odbyły się warsztaty pisania wniosków, przeanalizowano wniosek o płatność oraz sprawozdawczość w małych projektach. W szkoleniu uczestniczyło 38 osób, w tym rolnicy, przedsiębiorcy, właściciele gospodarstw agroturystycznych, koordynatorzy gminni.
Szkolenie prowadził dr Leszek Leśniak, doświadczony i ceniony metodyk z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, ekspert współpracujący z MRiRW, samorządami województwa, lokalnymi grupami działania i innymi instytucjami.
Wykładowca przedstawił zakres Małych projektów, omówił co może być kosztem kwalifikowanym, uczył słuchaczy myślenia projektowego. Podkreślał, że wniosek o przyznanie pomocy piszemy nie dla siebie ale dla tych co będą go czytać i oceniać – oni nic albo prawie nic nie wiedzą o naszych problemach, planach, pomysłach- napiszmy tak aby zrozumieli o co nam chodzi.
Spostrzeżeniami wynikającymi z olbrzymiej liczby wniosków z działania Małe projekty podzielili się z uczestnikami szkolenia panowie: Piotr Łukasik Kierownik Wydziału Leader oraz Marcin Podgórski Kierownik Wydziału Autoryzacji Płatności Programów Unijnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Goście zaprezentowali listę najczęściej popełnianych błędów przy wypełnianiu i składaniu wniosków z małych projektów. Podkreślili następujące kwestie:
- dołączanie wersji elektronicznej do składanego wniosku, na płycie CD, co usprawni oraz przyspieszy jego weryfikację,
- obowiązek posługiwania się jednobrzmiącym tytułem operacji, we wszystkich dokumentach, na których jest do niego odwołanie,
- w celach operacji zakresu rzeczowego np. zakup komputera,
- w wersji aktywnej wniosku jest określona z góry ustalona liczba znaków do wykorzystania np. cele operacji- 1000 znaków, uzasadnienie zgodności z celami LSR i kryteriami – 3000 znaków,
- istnieje możliwość zaznaczania kilku zakresów operacji, ale muszą być one ze sobą racjonalnie powiązane,
- w zakresie 15.2.3. „remont połączony z modernizacją lub wyposażenie istniejących świetlić wiejskich…” do wniosku o płatność należy dołączyć regulamin świetlicy wiejskiej albo obiektu pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej,
- mały projekt musi stanowić zamkniętą całość a nie część większej inwestycji sztucznie wyodrębnioną, takie działania mogą doprowadzić do wykluczenia beneficjenta z możliwości pozyskania funduszy PROW na okres 2 lat,
- wskazane jest dołączenie kopii dokumentów uzasadniających poziom cen dla danego zadania, nie są one wymagane dla pozycji, których poziom cen jest powszechnie znany; jeżeli nie będą dołączone oferty cenowe UM ustalając poziom cen weźmie pod uwagę ceny korzystniejsze z punktu widzenia pracownika Urzędu Marszałkowskiego,
- w trakcie realizacji wniosku należy prowadzić na bieżąco zapisy w karcie pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie lub zawrzeć umowę o świadczenie pracy z wolontariuszem, aby wykazać poziom wkładu własnego w małych projektach,
- wnioskodawca musi udowodnić, że operacja podlegająca wsparciu nie podlega warunkom przyznania pomocy w ramach działań: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe: prezentacje omawiane przez dr Leszka Leśniaka, matryce logiczną do przygotowania schematu projektu, wnioski o przyznanie pomocy i o płatność wraz z instrukcjami w wersji papierowej oraz elektronicznej, materiały szkoleniowe LGD- Przyjazne Mazowsze wraz z lokalnymi kryteriami oraz minimalnymi wymaganiami, których spełnienie jest niezbędne do wyboru małego projektu.

Żywe zainteresowanie okazane dla omawianych spraw oraz czas poświęcony przez słuchaczy, potwierdziło zasadność i celowość tego szkolenia.

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność