Najnowsze

Wyróżnione

IX Kongres Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

IX Kongres Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich,  który odbył się 5-6 października 2015 r. był poświęcony nowej perspektywie finansowej i nowym możliwościom rozwoju obszarów wiejskich.  W uroczystości otwarcia uczestniczyli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki, Wicemarszałek JaninaEwa Orzełowska i Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Radosław Rybicki.

Na temat strategii komunikacji w PROW na lata 2014 -20202 mówiła pani Justyna Adamska z MRiRW. Kwestie modernizacji gospodarstw rolnych oraz rozwoju gospodarki żywnościowej przedstawił Marcin Podgórski  - dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dla lokalnych grup działania szczególnie interesujące było wystąpienie Piotra Łukasika – kierownika  Wydziału Leader z Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wybór Lokalnych Strategii Rozwoju w ramach inicjatywy LEADER nastąpić ma do końca kwietnia 2016 roku. W nowej perspektywie wsparcie przedsiębiorczości z PROW na lata 2014 -2020 odbywać się będzie tylko w Leaderze. Poprzez inicjatywę Leader nie będzie wspierana jednak agroturystyka. Już teraz LGD- y muszą określić czy będą tworzyć i utrzymywać inkubatory przedsiębiorczości jak również muszą zdecydować się czy będą realizować projekty grantowe, i jeśli tak to w strategiach muszą wskazać cel, z którym mają być zgodne te projekty.  Konkretna Lokalna Strategia Rozwoju nie musi obejmować wszystkich zakresów działań określonych w Rozporządzeniu MRiRW ale obowiązkowo musi wskazywać grupy defaloryzowane, do których będzie kierowana pomoc. LSR winna uwzględniać interesy podmiotów z obszaru objętego działaniami LGD czyli ma być adekwatna do potrzeb mieszkańców

Dnia następnego dominowały kwestie związane Krajową Siecią Obszarów Wiejskich. Piotr Marzec - kierownik Biura ds. obsługi Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Mazowieckiego przedstawił nowe zasady wspierania działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Mazowiecki KSOW, jeszcze w tym roku, będzie ogłaszał w trybie konkursowym nabór projektów na lata 2016 -2017. Minimalna liczba punktów jaką wniosek musi uzyskać aby był akceptowalny wynosi 21, a maksymalna jaką może otrzymać wynosi 40 punktów.

Bernard Mucha – dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego Brwinowie przedstawił zasady funkcjonowania Sieci na rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich  (SIR). Każdy kto chce uczestniczyć w SIR musi być partnerem KSOW.

Andrzej Kamsa – dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie przedstawił pracę MODR-u, m.in. podkreślił znaczenie pracy doradców w procesie przemian w polskim rolnictwie, wymienił szereg zadań dodatkowych (wykonywanych poza zakresem określonym przez ustawę o doradztwie rolniczym), realizowanych na zlecenie samorządu województwa, MRiRW i ARiMR, odniósł się też do wielu innych kwestii, istotnych dla doradztwa, zyskując akceptację przedstawicieli jst.

Na zakończenie uczestnicy IX Kongresu poznali przykłady współpracy lokalnych grup działania z Sekretariatem Regionalnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Mazowieckiego w 2009 -201. Prezentacje przygotowali Cezary Nowek - prezes LGD „Razem dla Radomki”, Małgorzata Najechalska - prezesa LGD-Przyjazne Mazowsze, Paweł Piasek – członek zarządu i Kierownik Biura LGD „Wspólny Trakt”.

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność