Najnowsze

Wyróżnione

Konsultacje społeczne trwają

Dnia 10 listopada 2015 r. odbyło się spotkanie członków LGD -Przyjazne Mazowsze, sektora publicznego w Płońsku. Celem było zaprezentowanie 3 celów głównych, kilku celów szczegółowych, które znajdą się w nowej lokalnej strategii rozwoju (LSR). Uczestnicy rozmawiali o kolejnych projektach na naszym obszarze oraz o nowych zasadach ich realizacji w ramach inicjatywy Leader w latach 2014 -2020.

Poniżej wskazujemy zakresy operacji (określone przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi), które mogą być realizowane w nowej perspektywie ze środków pozyskanych przez naszą LGD dla mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i gminy w ramach Leadera.

Pomoc będzie przyznawana na operacje w zakresie:

1) wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;

2) rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

a) podejmowanie działalności gospodarczej,

b) tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego

c) rozwijanie działalności gospodarczej,

d) podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w zakresie określonym w lit. a–c;

3) wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR:

a) w ramach krótkich łańcuchów dostaw

b) w zakresie świadczenia usług turystycznych, lub

c) w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych;

4) rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk;

5) zachowania dziedzictwa lokalnego;

6) budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;

7) budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:

a) umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo

b) skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów;

8) promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

 

Zastanówmy się co możemy zrobić dla siebie i dla społeczności, w których żyjemy. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie pomysłów wpływających na rozwój naszego obszaru do 24 listopada 2015 r. do Biura LGD- Przyjazne Mazowsze. Wspólnie rozważymy czy Państwa projekty będą przyczyniały się osiągania celów wypracowanych z mieszkańcami powiatu płońskiego, tym samym zweryfikujemy zgodność oczekiwań Państwa i zapisów w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Małgorzata Najechalska

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność