Najnowsze

Wyróżnione

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016 - 2023 opracowana i zatwierdzona przez Walne Zgromadzenie Członków

Opracowana przy aktywnym udziale mieszkańców obszaru Lokalna Strategia Rozwoju została zatwierdzona przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD - Przyjazne Mazowsze w dniu 22 grudnia 2015 roku. Dokument wyznacza główne kierunki, cele i przedsięwzięcia  oraz zakres działań podejmowanych przez przedsiębiorców, rolników, osoby fizyczne, samorządy lokalne, organizacje pozarządowe, które będą dofinansowane z funduszy unijnych w ramach PROW 2014 - 2020.

Podczas spotkania zaprezentowano poszczególne rozdziały LSR, ze zwróceniem uwagi na budżet, cele i wskaźniki oraz  kryteria oceny projektów, procedury wyboru operacji i regulamin Rady, przeprowadzono także wybory osób do Rady Stowarzyszenia. Dokument Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 oraz wszystkie uchwały przyjęto jednogłośnie.

Opracowana przez nas Lokalna Strategia Rozwoju wraz z wnioskiem i załącznikami została złożona  31 grudnia 2015 r. w konkursie na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w nowej perspektywie programowania. Pozytywna decyzja komisji konkursowej i na jej podstawie Samorządu Województwa Mazowieckiego  umożliwi nam pozyskanie środków finansowych w wysokości ok. 8 mln złotych na  rozwój  przedsiębiorczości, infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej i kulturalnej, produktu lokalnego oraz realizację projektów grantowych służących aktywizacji i integracji mieszkańców.

Opracowała: Danuta Kucińska

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność