Najnowsze

Wyróżnione

LGD-Przyjazne Mazowsze ma pieniądze na projekty mieszkańców

We wtorek, 17 maja br., marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik podpisał z 29 Lokalnymi Grupami Działania umowy ramowe uprawniające do realizacji Strategii w ramach Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Taką umowę w imieniu Lokalnej Grupy Działania –Przyjazne Mazowsze podpisały Małgorzata Najechalska - prezes stowarzyszenia i Ewelina Gościcka - zastępca prezesa. Dzięki temu mieszkańcy obszarów wiejskich będą mogli występować do LGD o środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Wysokość środków przypadających na poszczególne LGD zależy od liczby mieszkańców zamieszkujących obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju (LSR). LGD – Przyjazne Mazowsze skieruje 8 mln zł do mieszkańców 11 gmin powiatu płońskiego na dofinansowanie projektów, które będą zgodne z wybraną do realizacji Strategią,

Pierwszych konkursów należy się spodziewać w drugiej połowie roku, na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2016 r. Lokalne Grupy Działania czekają na publikacje Wniosków o przyznanie pomocy dla beneficjentów z Leadera. Wszystkie grupy przeznaczyły ponad 50 % środków z LSR na rozwój przedsiębiorczości. W LGD wsparcia finansowego i merytorycznego będą mogły szukać osoby rozpoczynające lub chcące rozwijać swą działalność gospodarczą oraz firmy nawiązujące porozumienia o współpracy działające na obszarach wiejskich. Są pieniądze dla podmiotów, które chcą stawiać na rozwój przetwórstwa lokalnego produktów rolnych, rozwój rynków zbytu na produkty i usługi lokalne, ale z wyłączeniem budowy targowisk. Wspierane również będą projekty służące zachowaniu lokalnego dziedzictwa w tym ochronie zabytków na obszarze LSR. Przewidziano dofinansowanie dla operacji gminnych tworzących ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną, kulturalną. Będą wspierane przedsięwzięcia związane z odnawialnymi źródłami energii, ale też służące wsparciu osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Każda LGD indywidualnie, na podstawie diagnozy obszaru i konsultacji społecznych określiła swoje cele, wskaźniki i zapisała je w LSR, stąd też przed złożeniem Wniosku o przyznanie pomocy trzeba dokładnie poznać założenia Strategii dla danego obszaru, a także kryteria wyboru preferujące określone projekty. Nie wszystkie operacje będą dofinansowane ze środków pozyskanych przez LGD.

 

Przed Lokalnymi Grupami Działania i potencjalnymi beneficjentami okres intensywnej pracy. Wszystkim życzymy powodzenia.

 

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność