Najnowsze

Wyróżnione

Zapytanie Ofertowe

LGD-Przyjazne Mazowsze zwraca się z uprzejma prośbą o przedstawienie elektronicznej oferty cenowej.

 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa oraz wdrożenie aplikacji elektronicznej do wyboru wniosków aplikacyjnych niezbędnych do realizacji LSR na lata 2014-2020 – Platforma Oceny Projektów.

Aplikacja –Platforma Oceny Wniosków

Aplikacja pozwala na elektroniczną obsługę naboru wniosków w Lokalnej Grupie Działania -Przyjazne Mazowsze i spełnia poniższe wymagania:

 1. Posiada system autoryzacji użytkowników aplikacji

 2. Posiada Generator Wniosków pozwalający na składanie wniosków drogą elektroniczną

 3. Pozwala na wczytywanie do aplikacji wniosków w formacie PDF

 4. Pozwala na rejestrowanie wniosków pod unikalnymi numerami wg przyjętych procedur

 5. Pozwala na wysyłanie powiadomień do Wnioskodawców wraz z systemem potwierdzania ich otrzymania

 6. Pozwala na tworzenie i dopasowywanie Kart Ocen według wzorów przedstawionych przez LGD-PM

 7. Pozwala na zdalne wypełnianie Kart Oceny przez Członków Rady w terminach zawartych w Procedurach wyboru operacji

 8. Dysponuje systemem wykluczania Członków Rady z oceny

 9. Pozwala na monitorowanie wypełnienia wymagań kworum oraz "sektorowości"

 10. Pozwala na wprowadzanie danych z Kart Oceny wypełnionych ręcznie

 11. Generuje dokumentację z działań prowadzonych w Aplikacji ze szczególnym uwzględnieniem: list zarejestrowanych wniosków, list wycofanych wniosków, list ocenionych wniosków, Kart Oceny, listy Członków Rady wykluczonych z oceny, listy rankingowej

 12. Umożliwia zapisywanie dokumentacji na nośnikach LGD-PM

 13. Zapewnia ochronę danych osobowych

 

 1. Wdrożenie i szkolenie

Wykonawca wdroży Aplikację w LGD-PM, co będzie polegać na:

 1. dopasowaniu działania Aplikacji do Procedur wyboru operacji LGD-PM,

 2. dopasowaniu dokumentów do wzorów przekazanych przez LGD-PM (w tym logotypów)

 3. przeprowadzeniu szkolenia dla użytkowników Aplikacji zorganizowanego przez LGD- PM, oraz udzielanie dodatkowego wsparcia merytorycznego w siedzibie LGD-PM oraz drogą telefoniczną,

 4. zmodyfikuje elementy Aplikacji na wniosek zamawiającego w terminie przez niego wskazanym.

Przekazanie licencji w zakresie koniecznym do realizacji oferty – na okres nie mniej niż 1 rok licząc od dnia podpisania umowy na realizacją wybranej oferty z możliwością jej przedłużenia na wniosek zamawiającego. Termin przeprowadzenia wdrożenia i szkolenia zostanie ustalony z Wykonawcą jednak nie później niż do 30 czerwca 2016 r.

 1. Kryterium wyboru: cena - 100%.

 2. Oferta powinna zawierać oświadczenie, iż wykonawca zapoznał się z warunkami oferty i zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty do ich wypełnienia.

 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej czynności lub działalności,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, szczególnie w zakresie wykonywania podobnych usług oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 1. Składanie ofert. Wypełniony formularz oferty należy przesłać do dnia 14 czerwca 2016 r. do godziny 15.00 w formie zeskanowanego dokumentu zawierającego podpisy osób upoważnionych na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 2. Osobą do kontaktu w sprawach dot. niniejszego zamówienia jest Ewelina Gościcka tel. 23 661 31 61  

 3. Zamawiający informuje, że nie będzie z własnej inicjatywy powiadamiać o wyniku postępowania oferentów, których oferta nie zostanie wybrana.

 4. Termin związania ofertą: czerwiec 2016 r.

 5. Do zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, odwołania postępowania bądź jego unieważnienia w całości lub w części bez podania przyczyny.

 6. WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW

Małgorzata Najechalska

Prezes Zarządu

LGD-Przyjazne Mazowsze

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność