Najnowsze

Wyróżnione

Możliwość odbioru i zamieszczania tablic informacyjnych

Szanowni Państwo,

W przypadku gdy beneficjent realizuje operację (np. place zabaw, boiska sportowe, świetlice, parki), która ze względu na zakres obejmuje więcej niż jedną miejscowość, tablica informacyjna lub reklamowa powinna zostać zamieszczona w miejscu realizacji operacji w każdej miejscowości.

Propozycja zamieszczenia tylko jednej tablicy np. w siedzibie beneficjenta, miejscowości zamieszkiwanej przez największą liczbę mieszkańców, ogranicza spełnienie obowiązku do podejmowania działań, których celem jest zwiększenie wśród społeczeństwa świadomości na temat wkładu Wspólnoty, nałożonego rozporządzeniem Komisji (WE) na 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFROW), oraz rozpowszechnianie wizualnej marki Programu.

W związku z powyższym przypominamy o możliwości odbioru tablic informacyjnych wykonanych dla Beneficjentów działania osi 4 LEADER „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Tablice zostały przygotowane dla wszystkich operacji, których wartość kosztów całkowitych wynosi co najmniej 50 000 Euro.

Jednocześnie przypominamy, że wszyscy Beneficjenci uzyskujący wsparcie ze środków pomocowych pochodzących z Programu, na podstawie zapisów § 5 umowy przyznania pomocy mają obowiązek zamieszczenia w miejscu realizacji operacji lub siedzibie Beneficjenta tablicy informacyjnej, w przypadku, kiedy koszt projektu przekracza 50 000 Euro. Tablice muszą być wykonane zgodnie z  przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. (Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, str. 15, z późn. zm.) oraz zapisami Księgi Wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Tablice informacyjne można odebrać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w Departamencie Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich, ul. Skoczylasa 4, pokój 410.

Tablice mogą odbierać Beneficjenci, którzy złożyli Wniosek o płatność ostateczną i których koszty całkowite operacji wynoszą co najmniej 50 000 Euro (według kursu Euro w dniu złożenia wniosku o płatność ostateczną).

W celu odebrania tablicy prosimy o zabranie ze sobą kopii dwóch pierwszych stron złożonego wniosku o płatność ostateczną (opieczętowanych datą złożenia dokumentów w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego) oraz pieczątki Beneficjenta.

Kontakt: Anna Przybysz (tel. 22 59 79 104), Barbara Kręźlewicz - Prarat (22 59 79 150)

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność