Najnowsze

Wyróżnione

Przygotowanie zapytania ofertowego to temat bardzo aktualny

W dniu 18 stycznia 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Płońsku odbyło się szkolenie pt. „Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych a zasada konkurencyjności”.

Szkolenie poprowadziła Pani Aneta Szyndler radca prawny i szkoleniowiec współpracujący z kancelariami, spółkami i instytucjami  publicznymi  w zakresie  prawa gospodarczego, handlowego, pracy i zamówień publicznych.

Wykładowczyni mówiła opraktycznym konstruowaniu zapytania ofertowego celem  uniknięcia nakładania korekt finansowych.Wskazała nanajczęstsze nieprawidłowości w zamówieniach publicznych realizowanych w ramach projektów unijnych i na skutki  niezgodnego  z przepisami  udzielania  przez  beneficjentów zamówień publicznych w projektach unijnych. Najbardziej interesującymi  kwestiami dla słuchaczy były zagadnienia dotyczące prawidłowego określenia parametrów przy konstruowaniu zamówienia czy zapytania ofertowego zwłaszcza dodatkowe elementy,które powinny wystąpić w specyfikacji, aby cena nie była jedynym kryterium Często są to:usługa serwisowa, okres gwarancji, rękojmia, autorskie prawa majątkowe -korzystanie z prawa zależnego. Duże zainteresowanie budziły zagadnienia prawidłowego konstruowania zapytania ofertowego z zakresu szkoleń i zastosowanie odpowiedniej punktacji.

Zasady konstruowania zapytania ofertowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich są niezwykle ważne, bowiem beneficjanci PROW 2014-2020 w tym inicjatywy Leader, otrzymujący dofinansowanie na realizację projektów od 18 marca 2017 roku zostali zobowiązani do pozyskiwania ofert na realizację swoich przedsięwzięć jedynie w trybie konkurencyjnym.

Aktualnie ARiMR przygotowuje specjalny portal, na którym beneficjenci programu (wnioskodawcy) będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe, np. na wykonanie usługi lub zakup maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności. Od chwili uruchomienia portalu, zamieszczenie zapytania ofertowego będzie jedynym sposobem pozyskania wykonawcy/dostawcy.  Dotychczasowy tryb wysyłania trzech zapytań ofertowych do wybranych wykonawców/dostawców, zostaje zastąpiony publikacją zapytania ofertowego na portalu ogłoszeń ARiMR.

Umiejętność  konstruowania dobrego zapytania ofertowego będzie potrzebna beneficjantom PROW. Każdy kto będzie kupował usługę czy maszynę o wartości powyżej 20 tys. netto powinien orientować się jak przygotować dobrą specyfikację.

Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dotyczy wnioskodawców oraz beneficjentów pomocy i pomocy technicznej, przyznawanej w ramach PROW 2014-2020 w formie refundacji kosztów kwalifikowanych, czyli:

-wnioskodawców/beneficjentów, którzy nie są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych ale mają zadania ujęte w zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł netto;

-wnioskodawców/beneficjentów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych -którzy mają zadania ujęte  w zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł netto i zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro oraz zamówienia wyłączone spod ustawy o zamówieniach publicznych na podstawie przepisów o zamówieniach sektorowych.

Jako, że tematyka szkolenia była dla wszystkich nowa, (zmiana przepisów) szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, było świetną płaszczyzną do dyskusji, wymiany poglądów .

Szkolenie w ramach  planu szkoleń dla pracowników i członków Rady  zrealizowano  ze środków Poddziałanie 19.4- „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacja”.Celem szkolenia było nabycie wiedzy i  praktycznych umiejętności w zakresie  udzielania zamówień publicznych, sporządzania ofert, terminów ich składania, unieważnienie postępowania.

Specjalnie dla sektora publicznego i prywatnego organizujemy bardzo podobne szkolenie.Zapraszamy beneficjantów z naszego obszaru w czwartek 26 stycznia 2017 roku również do sali konferencyjnej UG Płońsku.

Opracowała : Edyta Olszewska

Zdjęcia: Agnieszka Matoblewska

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność