Najnowsze

Wyróżnione

Tworzenie i ocena biznesplanu

W dniu 15 lutego 2017 r. Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze zorganizowała szkolenie na temat tworzenia i oceny biznesplanu, skierowane do pracowników biura LGD, członków Zarządu oraz Rady stowarzyszenia. Udział w nim wzięły także osoby zainteresowane złożeniem projektu do LGD w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy, do którego biznes plan jest jednym z załączników.  Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Naruszewie. Uczestników powitała pani Wójt Beata Pierścińska, która życzyła wszystkim owocnego szkolenia.

Doświadczony trener, wykładowca pan Tomasz Wysocki podczas prowadzenia szkolenia omówił poprawność i strukturę opracowania biznesplanu. Zwrócił uwagę na właściwy opis wyjściowej sytuacji ekonomicznej podmiotu ubiegającego się o wsparcie, określenie celów pośrednich i końcowych, w tym zakładany ilościowy i wartościowy poziom sprzedaży produktów i usług.

Przedstawił niezbędne informacje dotyczące zasobów, doświadczenia lub kwalifikacji posiadanych przez podmiot wnioskujący, analizę słabych i mocnych stron działalności oraz jej szans i zagrożeń (analiza SWOT), wyjaśnił na czym polega projekcja finansowa operacji. Prowadzący szkolenie omówił także kryteria wyboru operacji. Zwrócił również uwagę na bardzo dobrze opracowaną instrukcję do biznesplanu i zachęcał do korzystania z niej. W trakcie szkolenia uczestnicy zadawali wiele pytań, w niektórych przypadkach rozwijała się dyskusja, uczestnicy przedstawiali swoje uwagi i spostrzeżenia.

Opracowanie i zdjęcia: Agnieszka Matoblewska

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność