Najnowsze

Wyróżnione

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków 2018

 

Szanowni Państwo

Zgodnie z §21 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w celu przedstawienia sprawozdania z działalności LGD.

Uprzejmie informujemy, iż Zebranie odbędzie się w dniu 13 czerwca 2018 r.ogodz. 16.30 w Centrum Konferencyjno-Edukacyjnym MODR O/Poświętne w Płońsku. W przypadku braku wymaganej większości członków stowarzyszenia we wskazanym terminie, zgodnie z §23 Statutu Stowarzyszenia, wyznaczamy drugi termin Walnego Zebrania Członków na godz. 17.00 w wyżej określonym dniu i miejscu.

Potwierdzeniem członkostwa w naszym stowarzyszeniu zgodnie ze Statutem jest udział w Walnym Zebraniu Członków dlatego serdecznie Państwa prosimy o uczestnictwo w spotkaniu i liczymy na Państwa niezawodną obecność.

 

Z wyrazami szacunku

               Danuta Kucińska

               Prezes Zarządu

Program XVII Walnego Zebrania

członków Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze

dnia 13 czerwca 2018 r.

 1. Otwarcie Walnego Zebrania i przywitanie przybyłych gości;

 2. Stwierdzenie prawomocności (quorum) spotkania;

 3. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza Zebrania i Komisji Skrutacyjnej;

 4. Przyjęcie porządku Zebrania;

 5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności LGD za 2017 rok przez Zarząd;

 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności LGD za 2017 rok przez Zarząd;

 7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie bądź nie udzielenie absolutorium dla Zarządu;  

 8. Dyskusja w sprawie sprawozdań: merytorycznego, finansowego oraz Komisji Rewizyjnej;

 9. Podjęcie uchwał w sprawie:

- zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego za 2017 rok;

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok;

- udzielenia absolutorium Zarządowi;

- przeznaczenia nadwyżki budżetowej za rok 2017

 1. Przedstawienie propozycji aktualizacji lokalnych kryteriów wyboru operacji, aktualizacji procedur wyboru operacji  i procedury tzw. „szybkiej ścieżki”;

 2. Podjęcie uchwał w sprawie:

- aktualizacji lokalnych kryteriów wyboru operacji,

- aktualizacji procedur wyboru operacji  i procedury tzw. „szybkiej ścieżki”

 1. Przedstawienie planu pracy na 2018 r.

 2. Wolne wnioski;

 3. Zamknięcie obrad.

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność