Najnowsze

Wyróżnione

Wykorzystujmy lokalne dobra- nie zwlekajmy, okazje są na wyciągnięcie ręki

 

Chcesz się dowiedzieć w jaki sposób społeczności wiejskie w całej Europie opracowują innowacyjne rozwiązania lokalne i pomysłowe podejścia do rewitalizacji usług wiejskich w takich dziedzinach jak energia, transport, opieka społeczna, kultura, oświata i wiele innych? 

 

Weź udział w seminarium „Inteligentne wioski – nowe standardy w kulturze współpracy na wsi na rzecz zaspakajania lokalnych potrzeb i wyzwań”

 

W ramach projektu współfinansowanego ze środków Powiatu Płońskiego planujemy organizację  seminarium, którego celem jest zaprezentowanie dobrych praktyk i nowych możliwości rozwoju wsi poprzez wprowadzanie  inteligentnych rozwiązań w sferze lokalnych polityk publicznych w oparciu o partnerstwo, innowacyjne usługi i nowe technologie. Chodzi o to, by dawać wioskom narzędzia do radzenia sobie z własnymi wyzwaniami.  Chcielibyśmy  zaprezentować różnorodne innowacje społeczne i cyfrowe, które pojawiają się w całej Europie, aby ożywić usługi na obszarach wiejskich i promować wymianę doświadczeń między nimi. Bardzo ważne jest podjęcie wysiłków na rzecz lepszego połączenia wsi z miastami. Przysłużyłoby się to zarówno umocnieniu łańcucha „od pola do stołu”, wzmożeniu zainteresowania produktami regionalnymi, turystycznymi i  kulturowymi obszarów wiejskich. Warto zabiegać o tworzenie sprzyjających warunków do  ulepszenia sektora usług wiejskich, np. związanych z kulturą, edukacją, opieką medyczną i socjalną, energią, transportem czy handlem detalicznym i uczynienia go bardziej zrównoważonym poprzez wspieranie wdrożenia narzędzi technologii informatycznych i komunikacyjnych. Dlatego tak ważne są nowe standardy w kulturze: otwartość na innowacyjne rozwiązania, dzielenie się zasobami, zaufanie i dobra współpraca. Inteligentne wioski dążą do tego, aby różne polityki, sektory współdziałały w celu znalezienia lepszych, skuteczniejszych sposobów promowania holistycznego rozwoju obszarów wiejskich.

 

Podczas seminarium chcielibyśmy zaprezentować dobre praktyki  w zakresie tworzenia inteligentnych wiosek na obszarach wiejskich, wyeksponować wynikające z tego korzyści, pokazać narzędzia, formy i metody działania – które można wykorzystać do ich tworzenia, wspólnie wypracować pomysły na innowacyjne rozwiązania na naszym obszarze. Seminarium poprowadzi ekspert, mający wiedzę i doświadczenie  w zakresie realizacji  i moderowania szkoleń dotyczących wspierania, animowania rozwoju na obszarach wiejskich, w tym również tworzenia inteligentnych wiosek. Możemy wspólnie, w ramach mini debaty, wypracować lokalne rozwiązania w tym zakresie. 

 

Inteligentne wioski - Przykładowe rozwiązania w innych krajach

 

Autostopem każdego dnia, lokalizacja: regiony wiejskie we Francji. 

Projekt finansowany z wkładu własnego gmin uczestniczących w przedsięwzięciu i ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW, w ramach inicjatywy LEADER). 

Inicjatywa wychodzi naprzeciw niskiej podaży usług transportowych na obszarach wiejskich we Francji. W ramach projektu opracowano aplikację na urządzenia mobilne i program mobilności, których celem jest promocja dzielenia się miejscem w samochodzie (car sharing) i podróżowania autostopem. Zainteresowane inicjatywą gminy przystępują do programu a następnie mieszkańcy tych gmin rejestrują się na dedykowanej stronie i zyskują dostęp do aplikacji, chcąc odbyć wspólną podróż, zarówno kierowcy jak i pasażerowie mogą „namierzać się” wzajemnie za pomocą aplikacji. Poza oprogramowaniem, w ramach projektu utworzono także przystanki, gdzie obie grupy podróżujących się spotykają. Program przystosowany jest głównie do codziennych, krótko- i średniodystansowych przejazdów. Obecnie, aplikacja jest darmowa; zarządzaniem i bieżącymi pracami zajmuje się przedsiębiorstwo społeczne. W programie uczestniczy ponad 1 500 gmin. 

Cyfrowe Wioski, lokalizacja: Niemcy, kraj związkowy Nadrenia-Palatynat, wsie Eisenberg, Göllheim i Betzdorf-Gebhardshain. 

Projekt finansowany jest ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Sportu Nadrenii-Palatynatu i Instytutu Eksperymentalnej Inżynierii Programowej. 

Inicjatywa  polega na cyfryzacji wsi poprzez budowę infrastruktury teleinformatycznej, której centralnym elementem jest platforma internetowa. Pełni ona m.in. rolę sklepu online, który sprzedaje produkty lokalne. Transport produktów do klienta odbywa się osobiście przez wolontariuszy, którymi są mieszkańcy wsi, co służy rozwojowi interakcji międzyludzkich, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów działalności. Platforma pośredniczy pomiędzy usługodawcami a klientami, którzy zgłaszają zapotrzebowanie na określone usługi a także funkcję komunikacyjną, za jej pośrednictwem mieszkańcy mogą dzielić się pomysłami i organizować spotkania. Realizacja przedsięwzięcia oparta jest o metodę „żywego laboratorium”. Zakłada, że wszyscy interesariusze pracują wspólnie nad koncepcją rozwiązania, która podlega procesowi bieżącej ewaluacji. W konsekwencji, pojawiające się błędy są od razu poprawiane, a koncepcje rozwiązania polepszane. 

 

Coworkingowa Wiejska Katalonia, lokalizacja: Hiszpania, Katalonia, prowincja Tarragona. 

Finansowanie: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW, w ramach inicjatywy LEADER) i Ministerstwo Rolnictwa, Zwierząt Gospodarskich, Rybołówstwa i Żywności Generalitatu Katalonii. 

Projekt dotyczy tworzenia przestrzeni coworkingowych na obszarach wiejskich Katalonii, polegający na współdzieleniu przestrzeni biurowej i zaplecza teleinformatycznego. Takie rozwiązanie  znacząco obniża koszty działalności gospodarczej, zwłaszcza w sektorze małych przedsiębiorstw. Jednocześnie, sprzyja sieciowaniu przedsiębiorców, dzięki czemu, współpracując i wymieniając się doświadczeniami, zwiększają swoje szanse na wejście i utrzymanie się na rynku. W ramach projektu stworzono dotąd 14 takich przestrzeni, dzięki którym swoją działalność prowadzi ponad 130 przedsiębiorców. Działalność biur jest także w ramach projektu promowana, np. organizowane są spotkania między użytkownikami takich przestrzeni ze wsi i z miasta, dzięki czemu rozwijane są relacje gospodarcze miedzy wsią a miastem. 

logotypy

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność