Najnowsze

Wyróżnione

Podsumowanie konsultacji dotyczących zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD – Przyjazne Mazowsze oraz w Procedurach oceny i wyboru projektów grantowych – 28.10.2019 r.

 

 

Na podstawie wniosków z przeprowadzonych naborów w ramach projektów grantowych, problemów pojawiających się w trakcie realizacji i rozliczenia grantów, uwag i potrzeb zgłaszanych przez grantobiorców, konsultacji społecznych oraz przeprowadzonych ankiet z organizacjami pozarządowymi, zaproponowano uproszczenia niektórych zapisów oraz ujednolicono treści  w procedurach i umowie.

Zmiany dotyczyły doprecyzowania niektórych zapisów, uwspólnienia nazewnictwa w dokumentach dotyczących naboru projektów oraz uelastycznienia terminów  i wskaźników zawartych w procedurach obsługi projektów grantowych, po to by ograniczyć konieczność zmian w umowach.

 

Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju dotyczą jedynie planu działania wskazującego harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu oraz powiązania budżetu LSR
z celami i przedsięwzięciami. Proponowane zmiany wynikały przede wszystkim z wolnych środków w budżecie w poszczególnych przedsięwzięciach pozostałych z przeprowadzonych naborów, analizy dotychczasowego wdrażania LSR, wniosków ewaluacji on-going, ankiet CATI, spotkań w grupach fokusowych,  bezpośrednich rozmów z beneficjentami oraz z konsultacji z przedstawicielami gmin. Materiał do konsultacji został zamieszczony na naszej stronie oraz przesłany członkom LGD-PM. Na podstawie zebranych danych stwierdzono konieczność przesunięcia środków z przedsięwzięć wykazujących najmniejsze zainteresowanie wśród mieszkańców obszaru na przedsięwzięcia, na które było największe zapotrzebowanie. W przypadku funduszy na rozwój przedsiębiorczości zachowano wolne środki w tym samym celu głównym.

 

Na ostatnim spotkaniu konsultacyjnym w dniu 28 października 2019 r. Zarząd LGD-PM udzielił odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące proponowanych zmian. W związku z brakiem innych propozycji w tym zakresie, tego samego dnia Walne Zebranie Członków zaakceptowało zmiany
w LSR. Przyjęte zmiany przez WZC mogą Państwo zobaczył w załączonym dokumencie.

 

Wszystkim z Państwa serdecznie dziękujemy za cenne i pomocne uwagi, które wpłyną na jak najlepsze wykorzystania środków finansowych LSR.

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność