Najnowsze

Wyróżnione

Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/XXVI/2023 Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze z dnia 31 maja 2023 r.

STATUT STOWARZYSZENIA
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – PRZYJAZNE MAZOWSZE

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne


 § 1

 1. Lokalna grupa działania jest stowarzyszeniem o nazwie: Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze, dalej zwana „Stowarzyszeniem” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
 2. Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa krajowego i europejskiego, a w szczególności:
 1.  ustawy z 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713 z późn. zm.),
 2. ustawy z  20 lutego  2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności ( D.U. 2019, poz. 1167)  
 3. ustawy z 20 lutego o wpieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 (Dz. U. 2022 poz. 1234)
 4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej w tym w szczególności:

• poszanowania praw podstawowych oraz przestrzeganie Karty praw podstawowych Unii Europejskiej;

• zasady równości szans kobiet i mężczyzn;

• zasady równości szans i niedyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, w tym zasadę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami;

• zgodności działań z celem wspierania zrównoważonego rozwoju określonego w art. 11 TFUE, oraz z uwzględnieniem celów ONZ dotyczących zrównoważonego rozwoju, a także porozumienia paryskiego i zasady „nie czyń poważnych szkód”.

 1. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2020/2220 z dnia 23 grudnia 2020 r. ustanawiające niektóre przepisy przejściowe dotyczące wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) w latach 2021 i 2022 oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013 i (UE) nr 1307/2013 w odniesieniu do zasobów i stosowania w latach 2021 i 2022 oraz rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do zasobów i rozdziału takiego wsparcia na lata 2021 i 2022 (Dz.U.UE L 437/1 z dnia 28 grudnia 2020 r.)

oraz wszelkich nowych i aktualizowanych przepisów regulujących funkcjonowanie Lokalnych Grup Działania.

 1. zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.
 1. W przypadku uchylenia lub zmiany przepisów wymienionych w ust. 2, a także w przypadku uchwalenia i przyjęcia do europejskiego lub krajowego porządku prawnego przepisów dotyczących lub pozostających w związku ze Stowarzyszeniem, jego strukturą i organizacją bądź przedmiotem działalności, w szczególności odnoszących się do rozwoju obszarów wiejskich – Stowarzyszenie oraz poszczególne jego organy, niezwłocznie dokonają stosownej implementacji właściwych norm w ramach działalności Stowarzyszenia.

§ 2

 1. Lokalna Grupa Działania jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego.
 2. Stowarzyszenie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.
 3. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.
 4. Może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Przychód z działalności może służyć wyłącznie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 3

 1. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem gmin będących  jego członkami.
 2.  Realizując swe cele Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji na warunkach określonych w ich statutach, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczypospolita Polska jest stroną.

§ 4

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.  

§ 5

LGD- Przyjazne Mazowsze posiada osobowość prawną.

§ 6

 1. Nadzór nad LGD sprawuje marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę Stowarzyszenia.
 2.  Stowarzyszenie posiada swoją siedzibę w Płońsku woj. mazowieckie.

§ 7

 1. Stowarzyszenie może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 2. Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej wskazującej jego nazwę: Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze i siedzibę.
 3. Stowarzyszenie używa logo wg wzoru określonego w uchwale Zarządu zgodnie z Księgą Wizualizacji.
 4. Stowarzyszenie może ustanawiać tytuły, odznaki oraz medale honorowe i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej zasłużonym przy realizacji celów obranych przez Stowarzyszenie.
 5. Stowarzyszenie  może posiadać odznakę członkowską na podstawie obowiązujących przepisów.


ROZDZIAŁ II
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 8

Stowarzyszenie ma na celu wspieranie rozwoju lokalnego na obszarze gmin będących członkami stowarzyszenia z uwzględnieniem potrzeb społecznych, gospodarczych oraz środowiskowych,
w tym :

 1. Działania na rzecz rozwoju gospodarczego (w tym biogospodarki lub zielonej gospodarki) poprzez wspieranie inicjatyw mieszkańców, przedsiębiorców, rolników, które mają służyć rozwojowi przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości społecznej, turystyki, poszerzeniu lokalnych rynków zbytu, krótkim łańcuchom dostaw, promocji produktów i wyrobów lokalnych, regionalnych.
 2. Działania na rzecz rozwoju pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych w szczególności w zakresie: gospodarstw agroturystycznych, zagród edukacyjnych, gospodarstw opiekuńczych
 3. Poprawę zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzację (Wykorzystanie lokalnych zasobów: surowców, miejscowej infrastruktury, położenia geograficznego, dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego i historycznego, potencjału mieszkańców, itp.).
 4. Podnoszenie wiedzy mieszkańców wsi z ochrony środowiska naturalnego i ekologii, zmian klimatycznych, innowacji i wspieranie działań w tym zakresie.
 5. Stymulowanie rozwoju lokalnego przez innowacje, cyfryzacje i wykorzystanie potencjału endogenicznego
 6. Podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z zakładaniem działalności gospodarczej, rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów.
 7. Kształtowanie świadomości obywatelskiej o znaczeniu zrównoważonego rolnictwa, gospodarki rolnospożywczej, zielonej gospodarki, biogospodarki oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego polskiej wsi a także wzmacnianie programów edukacji liderów życia publicznego i społecznego
 8. Budowanie kapitału społecznego, w tym wspieranie partycypacji społeczności lokalnej, wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
 9. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu, wspieranie powstawania nowych miejsc pracy, promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, w tym działania na rzecz osób w niekorzystnej sytuacji
 10. Aktywizacja ludzi młodych i seniorów.
 11. Inspirowanie i rozwijanie inicjatyw zmierzających do: przyspieszania przemian w środowiskach wiejskich, podnoszenia poziomu życia rodzin na obszarach wiejskich, rozwój przedsiębiorczości na poziomie gospodarstwa, wspieranie dywersyfikacji źródeł dochodów mieszkańców w tym tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego, rozwój współpracy poprzez tworzenie lub rozwój krótkich łańcuchów żywnościowych
 12. Promocja obszarów wiejskich, zwłaszcza produktów lub usług lokalnych oraz lokalnej przedsiębiorczości.
 13. Zachowanie dziedzictwa lokalnego, ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego polskiej wsi
 14. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej.
 15. Wspieranie działań sprzyjających rozwojowi edukacji, oświaty, wychowania, kultury.
 16. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 17. Wzmocnienie konkurencyjności obszarów wiejskich i budowanie marki regionu.
 18. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; współpraca międzynarodowa.

§ 9

LGD – Przyjazne Mazowsze realizuje swoje cele poprzez:

 1. Podejmowanie inicjatyw i realizację przedsięwzięć na rzecz rozwoju obszarów wiejskich zgodnie z opracowaną Lokalną Strategią Rozwoju.
 2. Animowanie i integrowanie różnych środowisk społecznych wokół zagadnień dotyczących wspólnego rozwoju obszaru.
 3. Prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów związanych
  z realizacją LSR.
 4. Upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy w ramach LSR oraz  informacji o inicjatywach na obszarach wiejskich.
 5. Uczestniczenie lub organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych służących realizacji zadań statutowych.
 6. Propagowanie wiedzy o Unii Europejskiej i programach pomocowych.
 7. Zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych związanych z celami statutowymi stowarzyszenia.
 8. Organizowanie i finansowanie:
  - przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym oraz konkursów,
  - imprez, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służących zwłaszcza promocji regionu
     i jego tożsamości kulturowej;
  - różnych form działań informacyjnych i  promocyjnych;

 - działalności wydawniczej.

 1. Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie organizacje pozarządowe oraz partnerów Stowarzyszenia w zakresie zgodnym z celami LGD.
 2. Rozwijanie kompetencji ekonomicznych i administracyjnych członków organów decyzyjnych oraz pracowników biura, niezbędnych do gospodarowania środkami publicznymi
 3. Prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGD w przepisach oraz w programach rządowych i europejskich
 4. Współpracę i wymianę doświadczeń zarówno między członkami LGD jak i podmiotami zewnętrznymi w tym instytucjami publicznymi, osobami prywatnymi  i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami LGD na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym.


ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
 
§ 10

Stowarzyszenie zrzesza członków:

 • zwyczajnych,
 • wspierających,
 • honorowych.

§ 11

 1. Członkiem zwyczajnym LGD może być pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, która złoży pisemną deklarację wg wzoru przegotowanego przez Zarząd.
 2. Członkiem zwyczajnym LGD może być też osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego z wyłączeniem województw, która przedstawi uchwałę organu uprawnionego do podejmowania takich decyzji i wskaże swojego reprezentanta w LGD.

§ 12

 1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, materialną, organizacyjną lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym może być mieszkaniec obszarów wiejskich, który zobowiąże się do współpracy z LGD .
 3. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji i przyjęciu na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§ 13

 1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna lub osoba prawna, bez względu na jej miejsce zamieszkania czy obszar działalności, której godność tę na wniosek Zarządu nada Walne Zebranie Członków za szczególne zasługi na rzecz Stowarzyszenia. Nadanie godności odbywa się za zgodą zainteresowanej osoby.

§ 14

Nabycie, odmowa, utrata członkostwa w Stowarzyszeniu w charakterze członka zwyczajnego lub wspierającego następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia zwykłą większością głosów. O podjętej decyzji Zarząd powiadamia pisemnie zainteresowanego.

§ 15

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:

1) propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w realizacji tych celów,

2) przestrzegać postanowień Statutu,

3) opłacać regularnie składki członkowskie,

4) brać udział w Walnych Zebraniach Członków.

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
 1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
 2. uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków z prawem głosu,
 3. zgłaszać Zarządowi wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,
 4. brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o charakterze
  informacyjnym, szkoleniowym bądź działaniach na rzecz rozwoju lokalnego,
 5. wglądu do protokołów Walnych Zebrań Członków i sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
 6. korzystać z pomocy organizacyjno-technicznej oraz poradnictwa w celu realizacji celów określonych w statucie.
 7. uczestniczyć w tematycznych zespołach doradczych powołanych przez Zarząd,
 8. uczestniczyć wraz z innymi członkami LGD w panelach dyskusyjnych oraz forach internetowych dotyczących funkcjonowania LGD oraz wdrażania LSR udostępnionych  w tym celu przez Zarząd LGD
 9. zgłaszać bezpośrednio Zarządowi LGD wnioski i postulaty dotyczące działalności funkcjonowania LGD w tym wdrażania LSR  oraz pogłębiania partnerstwa między członkami LGD,

§ 16

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, ale mogą brać udział w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.
 2. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń i przestrzegania innych ustaleń zawartych w umowie.
 3. Członek wspierający i honorowy nie ma obowiązku opłacania składek członkowskich oraz nie może wybierać i być wybieranym do władz LGD.

§ 17

 1. Ustanie członkostwa przez członka zwyczajnego Stowarzyszenia następuje wskutek:
 1. złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji,
 2. śmierci osoby fizycznej, utraty pełnej zdolności do czynności prawnych, pozbawienia praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,
 3. utraty osobowości prawnej, w tym likwidacji i rozwiązania osoby prawnej.
 1. wykluczenia przez Zarząd:
 1. za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia,
 2. z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,
 3. z powodu nie opłacania składek przez okres 1 roku, pomimo pisemnego przypomnienia.
 4. z powodu braku udziału w dwóch kolejnych Walnych Zebraniach Członków bez usprawiedliwienia nieobecności,
 5. w momencie cofnięcia rekomendacji podmiotu rekomendującego.

§ 18

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia, członkowi Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Zebrania w terminie 21 od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania Członków podejmowana na najbliższym Zebraniu jest ostateczna. Pozbawienie członkostwa honorowego wymaga uchwały Walnego Zebraniu Członków.


ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia
 
§ 19

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
 • Walne Zebranie Członków
 • Rada Stowarzyszenia 
 • Zarząd Stowarzyszenia
 • Komisja Rewizyjna.
 1. Nie można łączyć pełnienia funkcji członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady.

§ 20

 1. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata i może być odnawialna.
 2. Kadencja Rady Stowarzyszenia trwa 3 lata.
 3. Wyboru członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków
  w głosowaniu tajnym. Dopuszcza się tryb głosowania jawnego, na wniosek formalny przyjęty przez Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów.
 4. Uchwały władz podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, o ile dalsze postanowienia statutu Stowarzyszenia nie stanowią inaczej.
 5. Po upływie kadencji Członek Zarządu, Rady lub Komisji Rewizyjnej sprawuje swoją funkcję do dnia wyboru nowego Członka Zarządu, Rady lub Komisji Rewizyjnej.

WALNE ZEBRANIE

§ 21

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie w trybie zwyczajnym zwoływane jest co najmniej raz w roku przez Zarząd lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Zebrania powiadamia Zarząd pisemnie (mailem lub pocztą tradycyjną albo w każdy inny skuteczny sposób) członków Stowarzyszenia, co najmniej 7 dni przed terminem.
 3. Walne Zebranie może być zwołane w trybie nadzwyczajnym na pisemny wniosek co najmniej 20 %  ogólnej liczby członków zwyczajnych stowarzyszenia
 4. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego porządku obrad.
 5. Walnym Zebraniem kieruje wybierany każdorazowo Przewodniczący Walnego Zebrania.
 6. Głos Przewodniczącego Walnego Zebrania decyduje o wyniku głosowania w przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania.
 7. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni przez Zarząd goście – bez prawa udziału w głosowaniu.

§ 22

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
 1. uchwalenie statutu i uchwalenie zmian w statucie,
 2. uchwalenie Lokalnej Strategii Rozwoju, jej aktualizacji oraz kryteriów wyboru operacji,
 3. uchwalanie kierunków i programów działania Stowarzyszenia,
 4. powoływanie tematycznych zespołów doradczych, w tym powoływanie i odwoływanie kierowników tych zespołów oraz uchwalenie regulaminu pracy tych zespołów,
 5. rozpatrywania rocznych sprawozdań Zarządu dotyczących składanych przez członków LGD wniosków i postulatów w sprawie funkcjonowania LGD.
 6. ustalanie liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady,
 7. wybór i odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady,
 8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia,
 9. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
 10. udzielanie absolutorium  członkom władz Stowarzyszenia,
 11. podejmowanie uchwał i wyrażanie opinii w sprawach szczególnej wagi związanych
  z zakresem działalności Stowarzyszenia,
 12. rozpatrywanie wniosków wnoszonych przez Zarząd lub przewidzianych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia,
 13. uchwalenie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania oraz Regulaminu Rady,
 14.  podejmowanie uchwał dotyczących rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
 15. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady oraz rozwiązania Stowarzyszenia, wymaga zwykłej większości głosów.

§ 23

 1.  Walne Zebranie Członków jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
 2. W przypadku braku kworum w pierwszym terminie Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania, o ile termin ten, został podany w zawiadomieniu. Drugi termin Walnego Zgromadzenia może być wyznaczony na ten sam dzień, co najmniej pół godziny po pierwszym terminie.
 3. Każdemu członkowi zwyczajnemu uczestniczącemu w Walnym Zebraniu przysługuje jeden głos.

RADA STOWARZYSZENIA

§ 24

 1. Do kompetencji Rady należy  wybór operacji, które mają być realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju oraz ustalenie kwoty wsparcia dla wybranych operacji, zgodnie z opracowaną pisemną, niedyskryminującą i przejrzystą procedurą wyboru oraz na podstawie obiektywnych kryteriów wyboru, przy jednoczesnym zapewnieniu  uniknięcia konfliktów interesów.
 2. Rada liczy od 9 do 15 członków wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.
 3. Wyboru członków Rady należy tak dokonać, aby żadna pojedyncza grupa  interesu nie mogła kontrolować decyzji w sprawie wyboru. W szczególności żadna grupa interesu nie może posiadać więcej niż 49% praw głosu.
 4. Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego należy do kompetencji Rady i dokonywany jest na pierwszym posiedzeniu Rady.  
 5. Regulamin Rady określa procedury, które gwarantują:
 • uniknięcie konfliktu interesów,
 • podejmowanie uchwał, przy co przynajmniej 50% obecności członków Rady przy zachowaniu parytetu,
 • co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru operacji pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi,
 • co najmniej połowę członków Rady stanowią podmioty lub przedstawiciele reprezentujący: partnerów gospodarczych i społecznych oraz mieszkańców,
 • zobowiązanie członka Rady do przestrzegania deklaracji bezstronności i poufności. (Niepodpisanie deklaracji bezstronności i poufności wyłącza członka z jej prac).
 1. Członkowie Rady będący osobami fizycznymi uczestniczą w jej pracach, w tym biorą udział
  w głosowaniu nad jej uchwałami osobiście, a członkowie będący osobami prawnymi – przez organ uprawniony do reprezentowania tej osoby prawnej albo przez pełnomocnika umocowanego do uczestniczenia w pracach Rady. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest niedopuszczalne.
 2. Decyzje podejmowane przez Radę zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich podjęcia wymagana jest obecność Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
 3. Rada działa zgodnie Regulaminem uchwalonym przez Walne.


ZARZĄD STOWARZYSZENIA

§ 25

 1. Zarząd składa się z 3 do 5 osób wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie. Zarząd
        może składać się z prezesa i dwu zastępców. Zastępcy prezesa pełnią funkcje skarbnika
        i sekretarza nawet gdy liczba członków zarządu jest większa niż 3.
 2. W skład Zarządu może wchodzić przedstawiciel seniorów (osób w wieku powyżej 60 lat) oraz ludzi młodych (osób wieku poniżej 25 lat).
 3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach Zebraniu nie później niż w ciągu 7 dni.
 4. Do kompetencji Zarządu należy:
 1. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia, spełniających warunki statutowe oraz odmowa przyjęcia w poczet członków, podejmowanie uchwał o wykluczeniu ze Stowarzyszenia oraz skreśleniu z listy członków zgodnie z przepisami niniejszego statutu,
 2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 3. realizacja Uchwał Walnego Zebrania Członków i przygotowanie wniosków na Walne
 4. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia, podejmowanie uchwał,
 5. zwoływanie Walnego Zebrania,
 6. kierowanie procesem przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju, opracowanie propozycji zmian, realizacja LSR,
 7.  kierowanie pracami nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie realizacji LSR i przystąpienie do konkursu,
 8.  zabezpieczenie obsługi administracyjno-biurowej do prowadzenia spraw stowarzyszenia,
 9. ustalanie regulaminu Biura LGD, zakresów czynności i zasad gwarantujących prawidłowe prowadzenie spraw Stowarzyszenia,
 10.  zgłaszanie kandydatów na członków Rady, odwołanie członka Rady w przypadku naruszania zasad określonych w Regulaminie Rady,
 11. podejmowanie uchwał w sprawie zmian szczegółowych zapisów LSR 2014-2020 oraz LSR 2023-2027 oraz kryteriów wyboru operacji zgodnie z przyjętymi przez Walne Zebranie Członków kierunkami LSR, wynikających z wezwań instytucji zarządzającej, instytucji wdrażającej, wyników monitoringu i oceny własnej wdrażania LSR lub wynikających ze zmian aktów prawnych i innych dokumentów dotyczących wdrażania inicjatywy LEADER
  w ramach PROW 2014-2020, PS WPR 2023-2027.
 12. ustalanie budżetu,
 13. kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,
 14. składanie sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności Stowarzyszenia na Walnym Zebraniu,
 15. nabywanie i zbywanie nieruchomości, po uprzednim uzyskaniu zgody Walnego Zebrania
 16. ustalanie wysokości składek członkowskich i kontrolowanie ich opłacania,
 17. zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji państwowej, samorządowej oraz innymi organizacjami krajowymi i zagranicznym,
 18. wykonywanie innych działań wymaganych przepisami lub związanych z realizacją zdań
  i celów Stowarzyszenia, o ile nie zostały one wyraźnie zastrzeżone do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
 19. określenie zasad zgłaszania przez członków LGD wniosków i postulatów dotyczących funkcjonowania LGD z uwzględnieniem dogodnych dla nich środków komunikacji; oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków rocznych sprawozdań dotyczących złożonych wniosków i postulatów oraz sposobu ich załatwienia wraz z krótkim  uzasadnieniem stanowiska,
 20. rozpoznawanie wniosków i postulatów, o których mowa w ust. 3  pkt.19 w terminie 30 dni od ich wpłynięcia
 1. Członek Zarządu może być pracownikiem Biura, ale obowiązki pracownicze nie mogą pokrywać się z obowiązkami jako członka zarządu.
 2. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz uprawniony jest Prezes.
 3. Do kompetencji Zastępców prezesa należy w szczególności zastępowanie Prezesa w czasie jego nieobecności oraz potwierdzanie czynności prawnych dotyczących osoby Prezesa.
 4.  W sprawach wymagających zaciągania zobowiązań majątkowych oświadczenie składają prezes z jednym z zastępców prezesa łącznie.
 5. Częstotliwość posiedzeń odbywa się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na kwartał.
 6. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa.
 7. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu (kworum). W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos prezesa.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 26

 1. Komisja Rewizyjna będąca organem nadzoru Stowarzyszenia składa się z 3 do 5 członków,
  w tym: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz członków wybieranych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1)     kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
  2)     składanie wniosków o udzielenie absolutorium dla Zarządu,
  3)     występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania,
  4)     kontrola rocznych sprawozdań z działalności Zarządu w tym szczególnie sprawozdań finansowych.
 4. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
 5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz
  w roku.
 6.  Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek członka Komisji, a w razie nieobecności Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - jego Zastępca.
 7. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
  a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 27

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia w czasie trwania ich kadencji poniżej minimalnej liczby ich członków określonej w Statucie Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu uzupełnienia ich składu. 

ROZDZIAŁ V
Majątek Stowarzyszenia

§ 28

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusz. Na fundusz składają się:
 • składki członków zwyczajnych oraz świadczenia członków wspierających,
 • wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia,
 • darowizny, zapisy, ofiarność publiczna, subwencje, dotacje, lokaty.
 1. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

ROZDZIAŁ VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 29

 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania lub w innych w innych przypadkach prawem przewidzianych.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3.  W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa
  o stowarzyszeniach.

§ 30

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia z mocą obowiązującą od daty wpisania go w Krajowym Rejestrze Sądowym.

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność