Najnowsze

Wyróżnione

Projekt LGD-Przyjazne Mazowsze pt. Inclusion Leadera wybrany w konkursie KSOW

5 logotypów do KSOW bez stopki 1

Ponad 60 tysięcy złotych dofinansowania otrzyma Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze na projekt pt. Inclusion Leader, który został wybrany w konkursie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich!

W ramach inicjatywy przeprowadzimy  konkurs im. Stefana Czarnowskiego o tytuł Inclusion Leadera, dla lokalnych grup działania i ich beneficjentów z województwa mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i małopolskiego, na dobre praktyki włączające społeczność, w tym grupy defaworyzowane, do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Stefan Czarnowski (1879 – 1937), to wybitny polski socjolog pochodzący z Kroczewa w powiecie płońskim, mający duże zasługi na rzecz rozwoju systemu zabezpieczeń społecznych i strategii państwa opiekuńczego w demokracjach zachodnich. Wskazywał na przykłady luźnych grup społecznych z czasów greckich i rzymskich, z okresu średniowiecza, oświecenia i czasów mu współczesnych wskazując jak nieodmiennie właśnie owe grupy ludzi luźnych, niemających większych szans na włączenie się w główny nurt życia społecznego, stają się potężnym rezerwuarem zwykłej przestępczości i głównym źródłem rekrutacji kandydatów do organizacji odwołujących się do przemocy. Problem ten jest ciągle aktualny. Dlatego tak istotne dla jakości życia są działania włączające te grupy do życia społecznego, angażujące do różnych inicjatyw oddolnych, otwarte na ich potrzeby i pomysły. Dzięki konkursowi zidentyfikujemy te rozwiązania, wybierzemy najlepsze i upowszechnimy poprzez opracowanie publikacji elektronicznej i jej szerokie promowanie i  udostępnianie. Jego dzieło jest naszym zasobem, dobrą inspiracją i drogowskazem. Zależy nam na pokazaniu innowacyjnych metod i narzędzi (np. budowania partnerstwa, tworzenia sieci powiązań, wspierania lokalnych liderów, konsultacji) na rzecz włączania grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zebranie dobrych praktyk w formie publikacji w wersji elektronicznej i jej upowszechnienie w 2 wersjach językowych (polskim i angielskim) będzie inspiracją i stworzy warunki do wykorzystania sprawdzonych innowacyjnych metod i narzędzi w tym zakresie przez inne LGD z UE. 

Przewiduje się nagrody za trzy pierwsze miejsca w każdej z 4 kategorii: 

  1. Działania na rzecz osób bezrobotnych, kobiet powracających na rynek pracy, 

  2. Działania na rzecz młodzieży do 26 roku życia,

  3. Działania na rzecz seniorów powyżej 60 roku życia,

  4. Inne działania włączające grupy defaworyzowane ze względu na pochodzenie, miejsce zamieszkania, rasę, przynależność religijną, płeć niepełnosprawność.

Wysokość nagród: 

I miejsce: 5000 zł * 4 kategorie

II miejsce: 4000 zł * 4 kategorie

III miejsce 3000 zł * 4 kategorie

Ponadto wyróżnienia specjalne rzeczowe Starosty Powiatu Płońskiego i Wójta Gminy Załuski o wartości po 1000 zł

Czas realizacji : czerwiec – październik 2021

Partnerzy projektu: Starostwo Powiatowe w Płońsku, Gmina Załuski, Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.

 

 

stopka

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność