Najnowsze

Wyróżnione

Nabór wniosków o przyznanie pomocy zakończony

Zakończyliśmy nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wnioski były przyjmowane w terminie od 17.01-31.01.2022 r. w następujących zakresach: 

-Rozwój przedsiębiorczości – podejmowanie działalności gospodarczej – przedsięwzięcie Firma z pomysłem.
Wpłynęło 26 wniosków. Limit dostępnych środków w naborze wynosił 1 085 881,92 zł.

- Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej - przedsięwzięcie Atrakcje Przyjaznego Mazowsza.
Wpłynęło 10 wniosków. Limit dostępnych środków w naborze wynosił 1 280 438,00 zł.

- Inkubator przetwórstwa – przedsięwzięcie Przetwarzaj lokalnie. Wpłynął 1 wniosek. Limit dostępnych środków w naborze wynosił 500 000,00 zł. 

Po zakończeniu naborów pracownicy dokonują wstępnej weryfikacji zgodności operacji z LSR złożonych w naborze wniosków o przyznanie pomocy. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy konieczne będzie uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia, LGD-PM wezwie podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów.

Następnie wnioski po ich wprowadzeniu na platformę zostaną udostępnione Radzie do oceny. Listy wniosków wybranych i niewybranych do dofinansowania będą zamieszczone na naszej stronie internetowej (w terminie do 60 dni od zakończenia naborów), wnioskodawcy otrzymają również stosowne pisma. 

Wnioski wybrane zostaną dostarczone do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego celem dalszej weryfikacji. Po ich pozytywnym rozpatrzeniu, w terminie ok 4 miesięcy, wnioskodawcy zostaną zaproszeni do podpisania umowy.

 

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność