informacja o 19.1 na strone

Najnowsze

Wyróżnione

Tworzymy nową Lokalną Strategię Rozwoju - relacje ze spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami gmin obszaru LGD-PM

 

Podczas warsztatów uczestnicy identyfikują mocne i słabe strony obszaru  gminy oraz zagrożenia i szanse zewnętrzne (analiza SWOT).  Wypowiadają się również na temat problemów i potrzeb rozwojowych oraz potencjału gminy. Na tej podstawie wspólnie określają najważniejsze cele i działania do realizacji na etapie wdrażania strategii.

Spotkania służą wypracowaniu kierunków rozwoju  nowej  Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW na lata 2023 - 2027.  

Razem  z mieszkańcami stworzymy wieloletni plan działania i na tej podstawie będziemy się ubiegali o pozyskanie  środków (ok. 9 mln. zł) na realizację projektów przez mieszkańców obszaru LGD- Przyjazne Mazowsze.

Po zakończeniu konsultacji społecznych w gminach zostanie sporządzony raport z konsultacji, w którym zaprezentujemy analizę wniosków z konsultacji. Raport zostanie zaprezentowany podczas otwartej debaty we wrześniu, podczas której zostaną wypracowane kierunki i cele oraz przedsięwzięcia nowej strategii.

Raport z  podsumowania spotkań będzie  zamieszczany na naszej stronie internetowej w zakładce Wsparcie przygotowawcze 2022. 

Wszystkim uczestnikom spotkań serdecznie dziękujemy za wspólną pracę!

 

 Spotkanie konsultacyjne w UG Baboszewo w dniu 10 maja 2022 r.

 

Podsumowanie spotkania

Konsultacje na etapie diagnozy zostały ukierunkowane na ocenę warunków życia na obszarze gminy oraz wskazanie problemów i potrzeb, które wymagają rozwiązania m.in. poprzez wskazanie działań, które powinny zostać podjęte w pierwszej kolejności. Podczas spotkań mieszkańcy określali kierunki priorytetowe dla przyszłych inwestycji spośród obszarów wskazanych w PROW. Ważnym elementem było podkreślenie posiadanych zasobów z uwzględnieniem ich mocnych i słabych stron. Społeczność lokalna określiła szereg elementów wymagających interwencji. Potencjał gminy Baboszewo to przede wszystkim dobre położenie przy trasie (7), blisko Warszawy, tereny zielone, czyste środowisko, dobra infrastruktura techniczna, niski poziom bezrobocia, duża i znana firma FABA. Słabe strony gminy to brak oferty turystycznej, kulturalnej i rekreacyjnej niechęć mieszkańców do aktywności, do korzystania z proponowanych ofert spędzania czasu wolnego, izolowanie się, brak zaufania, mentalność – krytyka, negacja, brak wykwalifikowanej kadry (odpływ młodych do Warszawy). Najważniejsze wyznaczone cele to zatrzymanie wykwalifikowanej kadry, rozwój aktywności i zmiana mentalności mieszkańców, rozwój współpracy miedzy JST i mieszkańcami. wspieranie grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (niepełnosprawni, bezrobotni, seniorzy). Zwrócono uwagę na problem wynikający z braku potrzeby udziału w kulturze, negatywnego nastawienia mieszkańców do aktywności. Dlatego tak ważna dla mieszkańców jest edukacja, realizacja różnych programów aktywizujących, budowanie lokalnej współpracy, sieciowanie różnych podmiotów. Rezultatem podjętych interwencji będzie wyższa jakość życia społeczności; zwiększenie aktywności mieszkańców gminy, zatrzymanie młodej, wykwalifikowanej kadry, zmiana postaw w kierunku większego uczestnictwa w kulturze i pozytywnego nastawienia do aktywności.

 

 

Spotkanie konsultacyjne w UG Dzierzążnia w dniu 12 maja 2022 r.

 

Podsumowanie spotkania

Konsultacje zostały ukierunkowane na ocenę warunków życia na obszarze LGD oraz wskazanie problemów i potrzeb, które wymagają rozwiązania m.in. poprzez wskazanie działań, które powinny zostać podjęte w pierwszej kolejności. Podczas spotkań mieszkańcy określali kierunki priorytetowe dla przyszłych inwestycji spośród obszarów wskazanych w PROW. Ważnym elementem było podkreślenie posiadanych zasobów z uwzględnieniem ich mocnych i słabych stron. Potencjał gminy to przede wszystkim dobre położenie przy trasach (7,10), blisko Warszawy, tereny zielone, czyste środowisko, dobra infrastruktura techniczna (drogi, wodociągi). Słabe strony gminy to problemy komunikacyjne, służba zdrowia, brak oferty turystycznej, niechęć mieszkańców do aktywności, izolowanie się, brak zaufania, mało przedsiębiorców, brak wykwalifikowanej kadry (odpływ młodych do Warszawy). Najważniejsze wyznaczone cele to rozwój przedsiębiorczości, systemu organizacji pracy i zarzadzania (motywacja do pracy, nowoczesne technologie), rozwój infrastruktury i oferty turystycznej i rekreacyjnej, rozwój aktywności i zmiana mentalności mieszkańców. Zwrócono uwagę na problem wynikający z rozwoju technologii cyfrowych, który stawia takie same wymagania administracyjne wobec małych (ograniczona kadra) i dużych gmin. Wskazano jakie działania należy podjąć by osiągnąć planowane cele, przede wszystkim edukacja, dotacje na rozwój przedsiębiorczości, pomoc w tworzeniu gospodarstw agroturystycznych, fundusze na wspólne inicjatywy, wspieranie grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (niepełnosprawni, bezrobotni, seniorzy), budowa malej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Rezultatem podjętych działań będą nowe usługi na terenie gminy, większa aktywność mieszkańców i poziom zaufania, nowe możliwości spędzania czasu wolnego dla mieszkańców.

 

 

Spotkanie konsultacyjne w UG Joniec w dniu 17 maja 2022 r.)

 

Podsumowanie spotkania

Konsultacje zostały ukierunkowane na ocenę warunków życia na obszarze gminy oraz wskazanie problemów i potrzeb, które wymagają rozwiązania m.in. poprzez wskazanie działań, które powinny zostać podjęte w pierwszej kolejności. Ważnym elementem było podkreślenie posiadanych zasobów z uwzględnieniem ich mocnych i słabych stron. Społeczność lokalna określiła szereg elementów wymagających interwencji. Potencjał gminy to przede wszystkim dobre położenie blisko Warszawy, tereny zielone, czyste środowisko, firmy kajakowe, baza noclegowa. Słabe strony gminy to infrastruktura drogowa, brak dużych zakładów produkcyjnych, mało przedsiębiorców z innych branż niż turystyka, niechęć mieszkańców do aktywności, izolowanie się, brak zaufania, brak wykwalifikowanej kadry. Najważniejsze wyznaczone cele to rozwój przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury drogowej (z innych funduszy), wzrost kwalifikacji kadry, rozwój aktywności i zmiana mentalności mieszkańców, wspieranie grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (niepełnosprawni, seniorzy, kobiety, bezrobotni) stworzenie wspólnej oferty turystycznej. Rezultatem podjętych działań będą nowe usługi na terenie gminy, większa aktywność mieszkańców, lepsze wykorzystanie potencjału turystycznego gminy Joniec, nowe możliwości spędzania czasu wolnego dla mieszkańców i turystów.

 

 

Spotkanie konsultacyjne w UG Naruszewo w dniu 18 maja 2022 r.

 

Podsumowanie spotkania

Konsultacje zostały ukierunkowane na ocenę warunków życia na obszarze gminy oraz wskazanie problemów i potrzeb, które wymagają rozwiązania m.in. poprzez wskazanie działań, które powinny zostać podjęte w pierwszej kolejności. Ważnym elementem było podkreślenie posiadanych zasobów z uwzględnieniem ich mocnych i słabych stron. - Potencjał gminy to przede wszystkim dobre położenie blisko Warszawy, tereny zielone, czyste środowisko, blisko lotnisko Modlin, zagłębie truskawkowe, duże gospodarstwo rolne, dobrej jakości produkty. Słabe strony gminy to niewystarczająca ilość miejsc pracy, brak wykwalifikowanych pracowników, brak stabilnej i wypromowanej marki produktu lokalnego, problemy komunikacyjne, brak domu pomocy społecznej, niewystarczająca l. przedszkoli, brak ośrodka kultury, izolowanie się. Najważniejsze wyznaczone cele to rozwój przedsiębiorczości, wzrost kwalifikacji kadry, rozwój aktywności mieszkańców., rozwój infrastruktury rekreacyjnej. Społeczność lokalna określiła szereg elementów wymagających interwencji; to przede wszystkim kursy, szkolenia, programy edukacyjne, wspieranie powstawania nowych usług, doposażenie przedszkoli, wspieranie lokalnych liderów, tworzenie infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej, utworzenie DPSu. Rezultatem podjętych działań będą nowe usługi na terenie gminy adekwatne do potrzeb mieszkańców, większa aktywność mieszkańców, nowe możliwości spędzania czasu wolnego dla mieszkańców i turystów.

 

 

Spotkanie konsultacyjne w Urzędzie Miasta i Gminy Nowe Miasto w dniu 19 maja 2022 r.

 

Podsumowanie spotkania

Konsultacje zostały ukierunkowane na ocenę warunków życia na obszarze gminy oraz wskazanie problemów i potrzeb, które wymagają rozwiązania m.in. poprzez wskazanie działań, które powinny zostać podjęte w pierwszej kolejności. Ważnym elementem było podkreślenie posiadanych zasobów z uwzględnieniem ich mocnych i słabych stron. Potencjał gminy to przede wszystkim dobre położenie blisko Warszawy, tereny zielone, czyste środowisko, Zalew Nowomiejski. Słabe strony gminy to mała różnorodność oferty gastronomicznej, brak zakładów produkcyjnych dających zatrudnienie, słaby Internet w wielu miejscowościach gminy, brak liderów lokalnych, brak domów dla kobiet i dzieci – ofiar przemocy domowej. Najważniejsze wyznaczone cele to lepsze wykorzystanie istniejącego potencjału Zalewu, rozwój istniejącej przedsiębiorczości, rozwój aktywności mieszkańców, rozwój infrastruktury publicznej, rekreacyjnej i turystycznej. Społeczność lokalna określiła szereg elementów wymagających interwencji; to przede wszystkim rozbudowa terenu nad Zalewem, programy edukacyjne, wspieranie powstawania nowych usług, także w zakresie opieki społecznej, wykorzystanie nowych technologii, tworzenie infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej. Rezultatem podjętych działań będzie lepsze wykorzystanie potencjału gminy, powstaną nowe usługi adekwatne do potrzeb mieszkańców, zwiększy się aktywność mieszkańców oraz możliwości spędzania czasu wolnego dla lokalnej społeczności i turystów.

 

 

Spotkanie konsultacyjne w świetlicy w Strachowie (gmina Płońsk) w dniu 24 maja 2022 r.

 

Podsumowanie spotkania

Potencjał gminy to przede wszystkim dobre położenie przy trasach krajowych Nr7 i 10, blisko Warszawy, tereny zielone, dobra infrastruktura drogowa, sportowa, gastronomiczna, prosperujące firmy i gospodarstwa zielarskie, cykliczne imprezy kulturalne: dożynki, rekonstrukcja bitwy arcelińskiej. Słabe strony gminy to brak oferty i obiektów turystycznych i kulturalnych, mała liczba liderów społecznych, brak zidentyfikowanego wyróżnika gminy. Problemem jest brak wyznaczonej osoby w urzędzie do kontaktu i wspierania mieszkańców, przedsiębiorców oraz niewystarczająca do potrzeb struktura organizacji i zarządzania. Najważniejsze wyznaczone cele to motywowanie przedsiębiorców do utrzymania firm, zapewnienie wsparcia finansowego i doradczego dla przedsiębiorców, poprawa bezpieczeństwa (oświetlenie), rozwój infrastruktury publicznej (gazowej, kanalizacyjnej), tworzenie warunków do spędzania czasu wolnego dla mieszkańców i turystów, identyfikacja obszaru pod względem historycznym i kulturowym, wzrost poziomu/rozwój współpracy pomiędzy mieszkańcami, edukacja proekologiczna. Zwrócono uwagę na problem zupełnego braku oferty turystycznej i obiektów turystycznych w gminie oraz identyfikacji obszaru, dlatego ważnym jest powołanie do życia ośrodka kultury oraz wyedukowanie i zmotywowanie liderów społecznych. Ze względu na bliskość Warszawy dobrym pomysłem jest tworzenie weekendowych stref wypoczynku dla jej mieszkańców i dla Warszawy, łączących się ścieżek rowerowych, punkty widokowe, warsztaty prowadzone przez rolników z wykorzystaniem surowców/produktów np. mięta. Rezultatem podjętych działań będzie lepsze wykorzystanie potencjału gminy, identyfikacja obszaru pod względem historycznym i kulturowym, rozwój infrastruktury publicznej. Powstaną nowe i rozwiną się istniejące usługi adekwatne do potrzeb mieszkańców. Zwiększy się aktywność i poprawi współpraca mieszkańców oraz powstaną nowe możliwości spędzania czasu wolnego dla lokalnej społeczności i turystów.

 

 

Spotkanie konsultacyjne w UG Raciąż w dniu 25 maja 2022 r.

 

Podsumowanie spotkania

Konsultacje zostały ukierunkowane na ocenę warunków życia na obszarze gminy oraz wskazanie problemów i potrzeb, które wymagają rozwiązania m.in. poprzez wskazanie działań, które powinny zostać podjęte w pierwszej kolejności. Ważnym elementem było podkreślenie posiadanych zasobów z uwzględnieniem ich mocnych i słabych stron. Potencjał gminy to przede wszystkim dobre położenie blisko Warszawy, drogi krajowe i powiatowe, tereny zielone, czyste środowisko, CEDROB, ZOOL, nowoczesne rolnictwo, duże gospodarstwa, fotowoltaika, 2 biogazownie, aktywni seniorzy. Słabe strony gminy to niewystarczająca ilość miejsc pracy, długotrwale bezrobotni, wysoki odsetek osób o niskich kwalifikacjach zawodowych, odpływ młodych ludzi do miasta, starzejące się społeczeństwo, duże problemy komunikacyjne (dostępność), słaba infrastruktura socjalna, rekreacyjna, brak oferty turystycznej, brak wystarczającej liczby przedszkoli, zły stan zabytków, słaba baza noclegowa, brak liderów, niski poziom współpracy lokalnej, samotne rodzicielstwo, funkcje opiekuńczo -wychowawcze w rodzinach. Najważniejsze wyznaczone cele to rozwój przedsiębiorczości, wzrost kwalifikacji kadry, rozwój aktywności mieszkańców, stworzenie systemu aktywizacji i współpracy, rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej, budowa zbiornika retencyjnego, poprawa usług komunikacyjnych, rozwój usług opiekuńczo- wychowawczych. Społeczność lokalna określiła szereg elementów wymagających interwencji: to przede wszystkim kursy, szkolenia, programy edukacyjne, wspieranie powstawania nowych usług, w tym komunikacyjnych i opiekuńczo wychowawczych, tworzenie infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej, rekonstrukcje historyczne. Rezultatem podjętych działań będą nowe usługi na terenie gminy adekwatne do potrzeb mieszkańców, większa aktywność mieszkańców, nowe możliwości spędzania czasu wolnego dla mieszkańców i turystów.

 

 

Spotkanie konsultacyjne w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin w dniu 31 maja 2022 r.

 

Podsumowanie spotkania

Potencjał gminy to przede wszystkim czysta rzeka Wkra i bliskość Warszawy (dobra lokalizacja gminy), aktywne stowarzyszenia, OSP i KGW. Jako jedna z nielicznych gmin posiada prężnie działający miejsko-gminy ośrodek kultury oraz miejska – gminna bibliotek dobrze funkcjonująca i pozyskująca środki zewnętrzne, hala sportowa, dobra baza sportowa i kajakowa, Hotel Bonifacio, Izba Guzika w Sochocinie, Sanktuarium w Smardzewie, kilka zespołów muzycznym (w tym zespół MIG znany na terenie kraju), szeroka oferta spędzana wolnego czasu dla młodzieży. Do słabych stron gminy należą słabo rozwinięty sektor gospodarczy (mało firm zwłaszcza tych większych), nieodpowiadający na potrzeby inwestorów oraz mieszkańców Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, niewystraczający budżet gminy aby zapewnić wkład własny w projektach UE, brak chodników w małych miejscowościach, brak infrastruktury turystycznej (hotelarskiej, noclegowej, gastronomicznej), brak obiektów agroturystycznych, brak oferty turystycznej, a jeżeli jest to mało zróżnicowana lub adresowana do bardziej zamożnych odbiorców, niewykorzystany potencjał turystyczny gminy (rzeka WKRA, czyste zielone tereny), brak przestrzeni (miejsca) dla młodzieży do spędzania wolnego czasu, brak ofert spędzania wolnego czasu dla dorosłych. Najważniejsze wyznaczone cele to motywowanie przedsiębiorców do utrzymania firm, zapewnienie wsparcia finansowego i doradczego dla przedsiębiorców, rozwój infrastruktury publicznej (gazowej, kanalizacyjnej), tworzenie warunków do spędzania czasu wolnego dla mieszkańców i turystów. Zwrócono uwagę na niską aktywność czy współpracę mieszkańców, współpraca taka jest sporadycznie, tylko przy pojedynczych akcjach, brak liderów. Ze względu na bliskość Warszawy wskazano pomysł utworzenia ścieżek rowerowych, gdyż nie każdy turysta korzysta z kajaków. Czyste, zielone tereny sprzyjają wędrówkom czy wycieczkom rodzinnym ale brak jest właśnie wyznaczonych do tego celu tras, ścieżek rowerowych, pieszych. Wskazano na potrzebę realizacji działań w kierunku wyłonienia a następnie wspierania miejscowych liderów, wsparcia sektora turystycznego w tym stworzenie i rozwój zróżnicowanej oferty turystycznej (sieciowanie usług turystycznych),

 

 

Spotkanie konsultacyjne w Urzędzie Gminy Staroźreby w dniu 6 czerwca 2022 r.

 

Podsumowanie spotkania

Potencjał gminy to przede wszystkim duże gospodarstwa rolne, dobre położenie (trasy: płocka, bydgoska), uprawa ziół (mięta, rumianek, kozłek lekarski), uprawa ziemniaków i kukurydzy, żwirownie, aktywne kluby sportowe, OSP i KGW. W gminie działa Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Związek Emerytów i Rencistów (ok. 90 członków). Znajduję się tu także prywatny Dom Seniora (w Ździarze Wielkim). Są także dwa ośrodki zdrowia i gabinet rehabilitacyjny, dobrze wyposażone świetlice, które są wynajmowane mieszkańcom na różne imprezy okolicznościowe, dobra infrastruktura drogowa. Słabe strony gminy to: brak miejsc pracy, mieszkańcy dojeżdżają do pracy do większych aglomeracji miejskich (Płock, Warszawa), gmina jest sypialną Płocka, słabo rozwinięty sektor gospodarczy (brak dużych firm), brak chęci do działań animacyjnych, roszczeniowość, podejrzliwość ludzi, mało aktywnych liderów, brak bazy turystycznej (hotelarskiej, noclegowej, gastronomicznej), brak obiektów agroturystycznych, brak oferty turystycznej. Najważniejsze wyznaczone cele to rozwój lokalnej przedsiębiorczości, rozwijanie aktywności i współpracy pomiędzy mieszkańcami, rozwijanie infrastruktury i usług socjalnych, tworzenie warunków do spędzania czasu wolnego dla mieszkańców i turystów. Zwrócono uwagę na niską aktywność czy współpracę mieszkańców, brak liderów. Zielone tereny gminy sprzyjają wędrówkom czy wycieczkom rodzinnym, ale brak jest właśnie wyznaczonych do tego celu tras, ścieżek rowerowych. Wskazano na potrzebę realizacji działań w kierunku wyłonienia a następnie wspierania miejscowych liderów, wsparcia sektora turystycznego w tym stworzenie i rozwój zróżnicowanej oferty turystycznej (sieciowanie usług turystycznych) oraz działania w zakresie budowy kompleksu mieszkań socjalnych.

 

 

Spotkanie konsultacyjne w Urzędzie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą w dniu 7 czerwca 2022 r.

 

Podsumowanie spotkania

Konsultacje zostały ukierunkowane na ocenę warunków życia na obszarze gminy oraz wskazanie problemów i potrzeb, które wymagają rozwiązania m.in. poprzez wskazanie działań, które powinny zostać podjęte w pierwszej kolejności. Ważnym elementem było podkreślenie posiadanych zasobów z uwzględnieniem ich mocnych i słabych stron. Społeczność lokalna określiła szereg elementów wymagających interwencji. Potencjał gminy to przede wszystkim dobre położenie blisko Warszawy, Płocka i Płońska, bazylika z XII wieku i klasztor Salezjanów, zagłębie truskawki, tereny zielone, czyste środowisko, piękna, unikatowa przyroda, ekosystem, dzikie tereny, dolina Wisły, rolnictwo wysokotowarowe. Słabe strony gminy to brak dużych firm i miejsc pracy lokalnie, mało przedsiębiorców, niechęć mieszkańców do aktywności, izolowanie się, brak lokalnych liderów, brak miejsc do spotkań dla mieszkańców, domu kultury, brak zaplecza, malej infrastruktury dla odwiedzających, niewykorzystanie walorów dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego. Najważniejsze wyznaczone cele to rozwój przedsiębiorczości, rozwój aktywności i zmiana mentalności mieszkańców, tworzenie infrastruktury i oferty turystycznej i rekreacyjnej, popularyzacja i promocja dziedzictwa kulturowego historycznego i przyrodniczego. Rezultatem podjętych działań będą nowe usługi na terenie gminy, większa aktywność mieszkańców, lepsze wykorzystanie potencjału turystycznego gminy, nowe możliwości spędzania czasu wolnego dla mieszkańców i turystów.

 

 

Spotkanie konsultacyjne w MCKSiR w Raciążu w dniu 8 czerwca 2022 r.

 

Podsumowanie spotkania

Konsultacje zostały ukierunkowane na ocenę warunków życia na obszarze miasta oraz wskazanie problemów i potrzeb, które wymagają rozwiązania m.in. poprzez wskazanie działań, które powinny zostać podjęte w pierwszej kolejności. Ważnym elementem było podkreślenie posiadanych zasobów z uwzględnieniem ich mocnych i słabych stron. Potencjał miasta to przede wszystkim dobre położenie blisko Warszawy, duże firmy, takie jak: CEDROB, POLMLEK, AGROL, ubojnia, aktywnie działające stowarzyszenia Seniorów, OSP, Rada Seniorów przy UM, Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Psijazna Dłoń, aktywni liderzy, bardzo dobra współpraca pomiędzy ngo i jst, organizacja wspólnych inicjatyw, dobrze rozwinięta sieć kanalizacyjna, bardzo dobra współpraca ze stowarzyszeniami oraz program współpracy UM z organizacjami. Słabe strony miasta to niewystarczająca ilość miejsc pracy, długotrwale bezrobotni, wysoki odsetek osób o niskich kwalifikacjach zawodowych, a zbyt dużych oczekiwaniach finansowych, starzejące się społeczeństwo. Stowarzyszenia dysponują lokalami na potrzeby swojej działalności, brakuje środków finansowych na ich działalność, mała liczba aktywnych członków. Najważniejsze wyznaczone cele to rozwój przedsiębiorczości, stworzenie miejsc inwestycyjnych i pozyskanie inwestorów, podniesienie kwalifikacji mieszkańców, wykorzystanie miejscowej rzeki pod cele turystyczne, rewitalizacja zabytków, stworzenie oferty turystycznej. Społeczność lokalna określiła szereg elementów wymagających interwencji: to przede wszystkim kursy, szkolenia, programy edukacyjne, wspieranie powstawania nowych usług, tworzenie infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej, rekonstrukcje historyczne, lekcje lokalnej historii oraz przedsięwzięcia kulturalno-edukacyjne. Rezultatem podjętych działań będą nowe usługi na terenie miasta odpowiadające na potrzeby mieszkańców, większa aktywność mieszkańców, nowe możliwości spędzania czasu wolnego dla mieszkańców i turystów.

 

 

Spotkanie konsultacyjne w Urzędzie Gminy Załuski w dniu 9 czerwca 2022 r.

 

Podsumowanie spotkania

Konsultacje zostały ukierunkowane na ocenę warunków życia na obszarze gminy oraz wskazanie problemów i potrzeb, które wymagają rozwiązania m.in. poprzez wskazanie działań, które powinny zostać podjęte w pierwszej kolejności. Ważnym elementem było podkreślenie posiadanych zasobów z uwzględnieniem ich mocnych i słabych stron. Potencjał gminy to przede wszystkim dobre położenie blisko Warszawy, droga krajowa, trasa S7, zagłębie truskawkowe, bliskość giełdy, Green Factory, przetwórstwo owoców miękkich, duże gospodarstwa, dobra baza noclegowa, Pałac w Zdunowie. Słabe strony gminy to niechęć bezrobotnych do pracy, brak stabilnej i wypromowanej marki, niski poziom aktywności i współpracy lokalnej, brak usług dla osób niepełnosprawnych i młodzieży, brak miejsc do spotkań i ośrodka kultury, słaba infrastruktura rekreacyjna i turystyczna oraz baza informacyjna, niewystarczająca do potrzeb oferta kulturalna i zajęć pozalekcyjnych. Najważniejsze wyznaczone cele to rozwój przedsiębiorczości, rozwój i identyfikacja marki lokalnej, rozwój aktywności mieszkańców, rozwój usług i infrastruktury rekreacyjnej, kulturalnej i turystycznej. Społeczność lokalna określiła szereg elementów wymagających interwencji: to przede wszystkim programy edukacyjne, wspieranie powstawania nowych usług dla mieszkańców, tworzenie infrastruktury rekreacyjnej, kulturalnej i turystycznej. Rezultatem podjętych działań będą nowe usługi na terenie gminy adekwatne do potrzeb mieszkańców, większa aktywność mieszkańców, nowe możliwości spędzania czasu wolnego dla mieszkańców i turystów.

 

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność