Najnowsze

Wyróżnione

Ogłoszenie o naborach

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuję o możliwości składania wniosków za pośrednictwem
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze w ramach działania 413 Wdrażanie
Lokalnych Strategii Rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które
odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań:

  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (limit dostępnych środków: 400 000,00zł);
  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (limit dostępnych środków: 270 882,42 zł)

I. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy: od dnia 13 lutego 2013 r. do dnia 5 marca
2013 r. do godziny 15:00.

II. Miejsce składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w Biurze LGD
- Przyjazne Mazowsze przy ulicy H. Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk, od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8.00 do 15.00. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia i numer
wniosku, jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia
wniosku decyduje data wpływu do Biura stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze. Wnioski
nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. We wniosku, w opisie celów
operacji należy określić, do realizacji jakich celów ogólnych i szczegółowych wymienionych
w Lokalnej Strategii Rozwoju przyczyni się operacja wymieniona we wniosku.

III. Wzory formularzy wniosków wraz z załącznikami oraz instrukcje wypełniania wniosków znajdują
się na stronach internetowych: stowarzyszenia LGD - Przyjazne Mazowsze www.lgdpm.pl, Samorządu
Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
www.arimr.gov.pl.

IV.  Lokalne kryteria przyjęte do w/w działań: znajdują się na stronie www.lgdpm.pl oraz w Lokalnej Strategii
Rozwoju dla obszaru działania LGD – Przyjazne Mazowsze.

V. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD – Przyjazne Mazowsze dostępny jest we
wniosku o przyznanie pomocy.

VI. Minimalne wymagania, jakie musi spełniać operacja, aby została wybrana do finansowania przez LGD:

- zgodność z przynajmniej 1 celem zapisanym w LSR;
- uzyskanie min. 30% możliwych do zdobycia punktów – 21 pkt przy działaniu Różnicowanie w kierunku
działalności nierolniczej oraz uzyskanie min. 25% możliwych do zdobycia punktów – 20 pkt. przy działaniu
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - .

Pracownicy biura zapewniają bezpłatną pomoc przy wypełnieniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są
w biurze LGD - Przyjazne Mazowsze ul. H. Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk, tel. 23 661-31-61. Za prawidłowe
sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 

Pobierz orginał

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność