Najnowsze

Wyróżnione

Uwaga! Ważna informacja dla Wnioskodawców i Beneficjentów

W związku z pismem UM WM z dnia 4 października  2022 roku przekazujemy informację dotyczącą obowiązującej od dnia 16 kwietnia 2022 roku ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

W kontekście regulacji wynikających z ustawy dla postępowań o przyznanie/wypłatę pomocy w ramach PROW 2014-2020 wynikają między innymi następujące ograniczenia:

 

  1. - zakaz bezpośredniego udostępniania środków finansowych lub zasobów rzeczowych pozyskanych w ramach projektu realizowanego w ramach PROW 2014-2020,

  2. - zakaz pośredniego udostępniania środków finansowych lub zasobów rzeczowych pozyskanych w ramach projektu realizowanego w ramach PROW 2014-2020,

  3. - wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Rejestr podmiotów objętych sankcjami jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  pod adresem https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami, a także w załączniku numer I do rozporządzenia 765/2006 oraz załączniku nr I do rozporządzenia 269/2014.

W związku z powyższym prosimy Wnioskodawców i Beneficjentów o stosowanie obowiązujących przepisów.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 13.04.2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U.  poz. 835 i 1713)

  2. rozporządzenie Rady WE numer 765/2006 z dnia 18 maja 2006 roku dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy

  3. rozporządzenie Rady UE numer 269/2014 z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających

 

Zarząd LGD- Przyjazne Mazowsze

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność