Najnowsze

Wyróżnione

LGD - Przyjazne Mazowsze otrzymało 5 mln zł na rozwój obszarów wiejskich

LGD - Przyjazne Mazowsze otrzymało 5 mln zł na rozwój obszarów wiejskich

P. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dobiega końca. Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa prawdopodobnie przeprowadzi w 2013 r. jeden nabór wniosków z działania
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw w ramach dotychczasowego programowania. Jedynymi
podmiotami, które mają jeszcze pieniądze dla mieszkańców obszarów wiejskich są lokalne grupy
działania. Jak wygląda sytuacja Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze? Czy są jeszcze
pieniądze dla mieszkańców powiatu płońskiego - pytam prezesa Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne
Mazowsze – panią Grażynę Opolską.

 DSC0188

Grażyna Opolska. Tak, z satysfakcją informuję, że 28 stycznia 2013 r. podpisaliśmy z
Samorządem Województwa Mazowieckiego aneks do umowy na realizację dodatkowych zadań w
ramach rozszerzonej Lokalnej Strategii Rozwoju. To oznacza, że otrzymaliśmy dodatkowo 5 mln
zł. Cieszymy się, że wniosek LGD - Przyjazne Mazowsze w II Konkursie na wybór lokalnej grupy
działania do realizacji lokalnych strategii rozwoju w zakresie dodatkowych zadań w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 został dobrze oceniony i otrzymaliśmy dodatkowe
pieniądze. Znaleźliśmy się w gronie 9 najlepszych grup na Mazowszu. Wcześniejsza kwota na
działania z Leadera wynosiła 6 700 000 zł ale środki te są już prawie zakontraktowane przez naszych
beneficjentów.

P. Dla kogo są te fundusze?

G.O. Otrzymane środki finansowe przeznaczone są dla mieszkańców gmin: Baboszewo, Dzierzążnia,
Joniec, Naruszewo, Nowe Miasto, Płońsk, Raciąż, Sochocin, Załuski i miasta Raciąż. Naszymi
beneficjentami są osoby fizyczne, przedsiębiorcy, rolnicy, gminy, parafie, stowarzyszenia, ale pod
warunkiem, że ich projekty są zgodne z założeniami Lokalnej Strategii Rozwoju LGD - Przyjazne
Mazowsze.

P. To znaczy?

G.O. Nasza Lokalna Strategia Rozwoju zakłada rozwój powiatu płońskiego poprzez realizację
takich projektów, które wpływają na jakość życia na wsi, przyczyniają się do tworzenia miejsc
pracy, pielęgnowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, sprzyjają rozwojowi turystyki,
przedsiębiorczości, służą wykreowaniu produktów lokalnych, poprawieniu oferty spędzania wolnego
czasu. Wniosek musi być zgodny z aktualną Lokalną Strategią Rozwoju, która znajduje się na stronie
internetowej www.lgdpm.pl. Tam też są informacje dotyczące kryteriów oceny wniosków, formularze
inne niezbędne dokumenty.

P. Na jakie działania można przeznaczyć otrzymane przez LGD środki? Może wskaże pani konkretne
przykłady?

G.O. LGD przyjmuje wnioski z 4 działań: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie
i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Odnowa i rozwój wsi oraz Małe projekty. Przedstawię to w wielkim
skrócie. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej przeznaczone jest dla rolników, którzy
chcą prowadzić usługi po zbiorach płodów rolnych, usługi budowlane, transportowe, usługi dla
ludności – np. zakład mechaniczny. Z działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw korzystają
mieszkańcy, którzy już prowadzą działalność gospodarczą albo zamierzają dopiero założyć firmę na
wsi. Zakres obu tych działań jest podobny ale różny jest status beneficjenta - w pierwszym rolnik,

w drugim - osoba fizyczna lub prawna. Pomoc finansowa w obu tych działaniach wynosi 50 %
kosztów kwalifikowalnych. Dwa ostatnie działania mają charakter prospołeczny – służą ogółowi
mieszkańców. Wnioskodawcami w Odnowie wsi są gminy, gminne ośrodki kultury, organizacje
pozarządowe, parafie. U nas w ramach Odnowy remontuje się świetlice wiejskie, buduje boiska,
place parkingowe, chodniki, konserwuje lub odnawia zabytki. Małe projekty również przeznaczone są
dla gmin, parafii, zarejestrowanych stowarzyszeń (Kół Gospodyń Wiejskich), oraz dla osób fizycznych.
W ramach małych projektów beneficjenci budują place zabaw dla dzieci, nagrywają płyty, publikują
foldery, organizują imprezy np. Festiwal truskawki, Dożynki gminne lub Jarmarki. W Odnowie wsi
i w Małych projektach pomoc finansowa w formie refundacji wynosi nie więcej niż 80 % kosztów
kwalifikowalnych. Pragnę zaznaczyć, że aktualnie kwota dofinansowania małego projektu wzrosła do
50 tys. zł na jednego beneficjenta. Ta telegraficzna informacja jest bardzo ogólna dlatego zapraszam
do Biura LGD – Przyjazne Mazowsze.

P. Kiedy beneficjenci mogą składać wnioski do LGD i z jakich działań?

G.O. Prowadzimy nabory wniosków ze wszystkich działań, od 13.02.2013 – 05.03.2013 r. z
Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw.
Następne nabory planujemy na przełomie marca i kwietnia br. z działań Odnowa i rozwój wsi oraz
Małe projekty oraz dla zainteresowanych Różnicowaniem w kierunku działalności nierolniczej i
Tworzeniem i rozwojem mikroprzedsiębiorstw w drugiej połowie kwietnia br. Przewidujemy również
kolejne nabory. Ogłoszenia o naborach wniosków prowadzonych przez LGD – Przyjazne Mazowsze
zawsze ukazują się w Płońszczaku, na naszej stronie internetowej www.lgdpm.pl na stronie
www.arimr.gov.pl oraz samorządu - www.mazovia.pl; /zakładka PROW 2007-2013 na Mazowszu/.

P. Czy pomoc udzielana beneficjentom przez pracowników Biura LGD - Przyjazne Mazowsze jest
odpłatna?

G.O. Nasi pracownicy zapewniają bezpłatną pomoc przy wypełnianiu wniosku. Zapraszam
zainteresowanych do Biura LGD - Przyjazne Mazowsze w Płońsku ul. H. Sienkiewicza 11 (budynek
Hotelu Poświętne), tel. 23 661 31 61. Premiujemy tych, którzy uczestniczą w szkoleniach i
współpracują z nami aby przygotować poprawny i kompletny wniosek. Jeżeli beneficjent
odpowiednio wcześniej przedstawi go do sprawdzenia pracownikowi LGD to otrzyma dodatkowo 12
punktów. Tylko bardzo dobrze sporządzone wnioski o przyznanie pomocy gwarantują wykorzystanie
tych dodatkowych 5 mln zł. Każdy projekt przechodzi kolejno etapy: przygotowanie wniosku o
przyznanie pomocy, weryfikacja, realizacja i rozliczenie - złożenie wniosku o płatność. To wszystko
trwa a czasu jest bardzo mało. Wniosek o płatność ostateczną trzeba złożyć najpóźniej do 31 grudnia
2014 r. Korzyści są oczywiste, warto spróbować. Niestety czas sprawdzania wniosków przez samorząd
województwa wydłuża się, gdy są uchybienia i brakuje wymaganych dokumentów. Najlepszym
sposobem na skrócenie czasu oczekiwania na podpisanie umowy jest współpraca z LGD - Przyjazne
Mazowsze, ale przed złożeniem wniosku. Zachęcam zainteresowanych, aby już przystąpili do
opracowywania projektów, biznesplanów i na bieżąco współpracowali z pracownikami Biura LGD –
Przyjazne Mazowsze.

Zapraszamy

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność